Trang chủDestinationsTrà VinhKết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thể...

Kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu quyết liệt của toàn Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh


 

Chủ tọa điều hành hội nghị.

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lữ Công Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối và 162 đại biểu là bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Quang cảnh hội nghị.

 

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối CCQ-DN thực hiện đạt và vượt 06/10 chỉ tiêu nghị quyết, các chỉ tiêu còn lại đạt ở mức khá cao (từ 80% trở lên). Tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của tỉnh. Nhất là nhiệm vụ trọng tâm về tập trung xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”.

Phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cấp ủy và cấp ủy viên có đổi mới, nâng lên. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cơ sở từng bước đi vào nền nếp.

Đại biểu tham dự hội nghị.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả mối quan hệ làm việc giữa cấp ủy với ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ngày càng chặt chẽ hơn; đa số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, doanh nghiệp đề ra, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Tập trung đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức học tập; tổ chức nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Toàn Đảng bộ xây dựng, duy trì thực hiện có hiệu quả 819 mô hình học tập làm theo Bác; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký với chi bộ thực hiện kế hoạch học tập làm theo Bác gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Chỉ đạo thành công đại hội 304 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở ngày càng đi vào nền nếp. Quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng, quản lý đội ngũ đảng viên, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu nghị quyết hàng năm, qua nửa nhiệm kỳ kết nạp 547/700 đảng viên (đạt 78,14% chỉ tiêu nghị quyết cả nhiệm kỳ).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Kết quả này thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu quyết liệt của Đảng ủy Khối CCQ-DN, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đảng bộ tỉnh.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ-DN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của mình để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của tỉnh, gắn với 03 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Tăng cường vai trò lãnh đạo và mối quan hệ làm việc giữa cấp ủy với ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; phối hợp tốt với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong khu vực ngoài nhà nước, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong đảng bộ, chi bộ và trong các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, khắc phục tình trạng hình thức nể nang, né tránh trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại đảng viên.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời phê bình, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, bổ sung kịp thời các cấp ủy, tổ chức đảng để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030. Quan tâm công tác bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ công tác Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm là phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo hướng “kiểm tra nghiêm túc, giám sát nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh” để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực sự đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội trong khối vững mạnh, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng bảo đảm thực chất, hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu Đảng lãnh đạo toàn diện.

Được biết, đến nay, 100% đảng bộ cấp trên cơ sở trong tỉnh hoàn thành hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: KIM LOANSource link

Cùng tác giả

Tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục bất cập về nguồn nhân lực pháp chế

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Lực lượng cán bộ pháp chế còn mỏng, bất cập về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy.   Trả lời chất vấn đại biểu liên quan đến nguồn nhân...

Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.   Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV...

Ra quân tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách, ô-tô vận tải hàng hóa bằng container

  Quang cảnh Lễ ra quân.   Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ; tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thị xã,...

Hội nghị trực tuyến góp ý kiến về bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư

  Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Trà Vinh.   Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu...

Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 05

  Banner nhận diện Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 diễn ra từ ngày 5 - 7/9/2023 (nguồn: asean.org)   Theo Tổng cục trưởng Hợp tác ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Sidharto Suryodipuro cho biết Jakarta đặt mục...

Tin cùng chuyên mục

Tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục bất cập về nguồn nhân lực pháp chế

  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Lực lượng cán bộ pháp chế còn mỏng, bất cập về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy.   Trả lời chất vấn đại biểu liên quan đến nguồn nhân...

Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Đại biểu tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tư pháp tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh.   Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV...

Ra quân tổng kiểm soát xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách, ô-tô vận tải hàng hóa bằng container

  Quang cảnh Lễ ra quân.   Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ; tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thị xã,...

Hội nghị trực tuyến góp ý kiến về bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư

  Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Trà Vinh.   Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu...

Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 05

  Banner nhận diện Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 diễn ra từ ngày 5 - 7/9/2023 (nguồn: asean.org)   Theo Tổng cục trưởng Hợp tác ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Sidharto Suryodipuro cho biết Jakarta đặt mục...

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền toàn quốc năm 2023

  Quang cảnh hội nghị.   Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan công tác nhân quyền của Việt Nam; nhận định những thách thức có thể tác động trực tiếp...

LÊ TRẦN TRÍ DŨNG – Đồng hành đẩy lùi nỗi đau cơ xương khớp

  1. Câu chuyện của anh Lê Trần Trí Dũng Trong suốt hơn 10 năm, anh và bố vợ của mình đã dành nhiều thời gian hỗ trợ và giúp đỡ những người dân tại nhiều địa phương ở miền...

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine tăng trong giai đoạn đầu niên vụ 2023

  Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã bị ảnh hưởng kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào tháng trước nhưng Bộ Nông nghiệp Ukraine không đề cập đến vấn đề...

Tin nổi bật

Tin mới nhất