Powered by Techcity

Một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024

Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 Chương, 260 Điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 Điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 Điều.

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cục Thuế triển khai một số nội dung nổi bật quy định tại Luật Đất đai năm 2024 như sau:

bna_image_415840_11102019.JPG
Vùng quy hoạch đấu giá đất ở tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

1. Về người sử dụng đất

Theo Điều 5, Luật Đất đai năm 2013 người sử dụng đất bao gồm hộ gia đình.

“2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân)”;

Khoản 25, Điều 3, Luật Đất đai năm 2024 Giải thích từ ngữ: “25. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành”.

Khoản 3, Điều 4, Luật Đất đai năm 2024 quy định về người sử dụng đất, trong đó không có hộ gia đình:

“3. Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (sau đây gọi là cá nhân)”.

2. Về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Tại Khoản 3, Điều 157, Luật Đất đai năm 2024 miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định:

“3. Đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn. Người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất”.

Căn cứ quy định này người sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

3. Về nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa

Theo Khoản 3, Điều 191, Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”.

Tại Khoản 7, Điều 45, Mục 5, Chương III Luật Đất đai năm 2024 về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất quy định:

“Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa quá hạn mức quy định tại Điều 176 của Luật này thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa bao gồm các nội dung theo quy định tại Khoản 6, Điều này và được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, trừ trường hợp người nhận tặng cho là người thuộc hàng thừa kế”.

4. Về giá đất

Giá đất được quy định riêng tại Mục II, Chương XI, Luật Đất đai năm 2024 gồm 5 điều (quy định cụ thể từ điều 158 đến điều 162) trong đó có một số nội dung cần lưu ý.

4.1. Về phương pháp định giá đất:

– Luật Đất đai năm 2013: không quy định phương pháp định giá đất.

Phương pháp định giá đất được quy định tại Điều 4, Nghị định 44/2014/NĐ-CP gồm: Phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Khoản 5, Điều 158, Luật Đất đai năm 2024 quy định 05 phương pháp định giá đất, bao gồm:

+ Phương pháp so sánh.

+ Phương pháp thu nhập.

+ Phương pháp thặng dư.

+ Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

+ Chính phủ quy định phương pháp định giá đất khác ngoài 04 phương pháp trên sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4.2. Về Bảng giá đất:

Theo Khoản 1, Điều 114, Luật Đất đai năm 2013, Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Theo Khoản 3, Điều 159, Luật Đất đai năm 2024, UBND cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

4.3. Về khung giá đất:

– Khoản 2, Điều 18, Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“2. Nhà nước ban hành khung giá đất, bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể”.

Luật Đất đai năm 2024: không quy định về khung giá đất.

bna_dat26415137_10112018.jpg
Một phiên đấu giá đất tại xã Quỳnh Hồng. Ảnh tư liệu: BNA

5. Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân

Theo Khoản 1, Điều 130, Luật Đất đai 2013, “1. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật này”.

Khoản 1, Điều 177, Luật Đất đai năm 2024 quy định về Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân.

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 176 của Luật này

6. Điều 247, Luật Đất đai 2024 sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 14 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13

– Khoản 1, Điều 14, của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13 quy định:

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

– Điều 247, Luật Đất đai năm 2024 sửa Khoản 1, Điều 14 của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần; trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thu nhập chịu thuế tính theo giá đất trong bảng giá đất”.

7. Về giá đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 6 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 như sau:

– Theo Khoản 3, Điều 6, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2013

“1. Giá của 1m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành”.

– Tại Điều 249, Luật Đất đai năm 2024 sửa đổi Khoản 3, Điều 6, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 về giá của 01 m2 khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau:

“3. Giá của 01 m2 đất là giá đất theo bảng giá đất tương ứng với mục đích sử dụng và được ổn định theo chu kỳ 05 năm”.

8. Bổ sung Chương VIII về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất

Luật Đất đai năm 2024 đã bổ sung các quy định về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất từ Điều 112 đến Điều 115, Luật Đất đai năm 2024

9. Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai.

Bên cạnh quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất thì Luật Đất đai năm 2024 còn bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai tại Điều 23, 25, Luật Đất đai năm 2024.

10. Bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Trọng tài thương mại

Theo Khoản 5, Điều 236, Luật Đất đai năm 2024, tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai do Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự hoặc do Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại.

11. Về hiệu lực thi hành

Tại Điều 252, Luật Đất đai năm 2024 quy định hiệu lực thi hành như sau:

“1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.

3. Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.

Khoản 9, Điều 60 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực.

4. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 (sau đây gọi là Luật Đất đai số 45/2013/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành”.

Trên đây là một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024, Cục Thuế thông báo để các Phòng, Chi cục Thuế biết. Cục Thuế yêu cầu các Phòng, Chi cục Thuế nghiên cứu kỹ các nội dung của Luật Đất đai năm 2024 để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ thuế và người nộp thuế biết và thực hiện. Trong quá trình nghiên cứu, áp dụng văn bản có vướng mắc, các Phòng, Chi cục Thuế gửi ý kiến về Cục Thuế.

Nguồn

Cùng chủ đề

Nỗ lực lớn trong thu ngân sách giai đoạn 2021 – 2024 ở Nghệ An

Tiệm cận mục tiêu Để thực hiện được những nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo chi trong một giai đoạn, thì các cơ sở pháp lý là “kim chỉ nam” để xây dựng triển khai các mục tiêu. Đối với Nghệ An, Quốc hội đã có Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết...

Cục Thuế Nghệ An công bố hóa đơn may mắn quý I năm 2024

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I năm 2024. Theo đó, giải thưởng được áp dụng với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã được các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khởi tạo từ ngày 1/1/2024 đến 31/3/2024. Chương trình đã chọn ra 21 hóa đơn may mắn, bao gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải...

Nghệ An hoàn thành việc xuất hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu

Ông Nguyễn Xuân Huệ - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I cho biết: Đơn vị quản lý 78 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế Nghệ An, đơn vị đã phối hợp với các huyện thành lập tổ kiểm tra liên ngành triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán xăng dầu. Cùng...

Cục Thuế Nghệ An triển khai nhiều ứng dụng mới vào quản lý thuế

Triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền Thực hiện chủ trương cải cách hành chính Bộ Tài chính, 7 nhiệm vụ cải cách hành chính thuế theo Tổng Cục thuế quy định năm 2023, chương trình cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An, Cục Thuế Nghệ An thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và đôn đốc các phòng, các Chi cục Thuế thực hiện tốt các nội dung về công tác cải...

Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến nợ thuế tăng 3.500 tỷ đồng trong năm 2023

Bất động sản trầm lắng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ thuế tăng. Ảnh: Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Lê Thắng Tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ngày 30/11 vừa qua, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An đã báo cáo 2 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nợ thuế tăng trong năm 2023. Trước...

Cùng tác giả

Tăng cường giao thương, thương mại Đắk Nông duy trì đà tăng trưởng

Đa dạng các giải pháp xúc tiến thương mại Tại Lễ công bố quy hoạch tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2024 diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua, Sở Công Thương Đắk Nông đã tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đã có 30 doanh nghiệp của Đắk Nông trưng bày 8 gian hàng giới thiệu các sản phẩm như: cà phê, tiêu, hạt điều, mắc...

Nghệ An bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố Quyết định số 1305-GĐNS/TW ngày 13.6.2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Phan Hùng Sơn – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định số 2655-QĐ/TU ngày 6.6.2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về...

Công bố điểm thi Đánh giá tư duy năm 2024 đợt 5 của Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024 đợt 5 đã diễn ra vào ngày 9/6. Đợt thi do Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp một số trường đại học, học viện tổ chức tại 27 điểm thi tại Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng. Đợt 5 có 9.030 thí sinh tham dự. Kết quả, điểm cao nhất là...

Công an Nghệ An có Phó Giám đốc mới biệt phái công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng 20/6, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với đồng chí Phạm Vũ Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.  Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày 21/6

Sáng nay (20/6), đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024). Toàn cảnh buổi chúc mừng Đài PT-TH Nghệ An. Tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên...

Cùng chuyên mục

Độc lạ kết hơn 15.000 chiếc bẫy thú thành cặp voi rừng ở Nghệ An

Cặp voi mẹ con được kết từ bẫy thú rừng tại khuôn viên của Vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh: Văn Trường Tại một góc khuôn viên của Vườn quốc gia Pù Mát, từ xa chúng ta đã bắt gặp hình ảnh cặp voi mẹ, voi con đang thong dong “dạo bộ”. Đến gần mới thấy 2 chú voi này được kết từ những chiếc bẫy thú rừng rất...

Bất chấp nguy hiểm, nhiều hộ dân ở Kỳ Sơn vẫn xây dựng nhà mới ven bờ sông, suối

Những ngôi nhà cao tầng mới xây nằm chênh vênh bên mép sông Nậm Mộ ở bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Văn Trường Thời điểm này, về địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn thấy có khá nhiều những ngôi nhà kiên cố bê tông cốt thép được người dân xây dựng bám cheo leo bên vách sông Nậm Mộ và khe Suối...

BIDV Nghệ An góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Phát huy các giá trị truyền thống của 67 năm xây dựng và phát triển (27/5/1957 – 27/5/2024), BIDV Nghệ An trở thành một trong những tổ chức tín dụng trên địa bàn luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tài chính tiền tệ. Một trong những điểm nhấn của BIDV Nghệ An là hoạt động thu hút đầu tư....

Vàng SJC niêm yết ở mức 89,5 triệu đồng/lượng; Giá cao su thế giới neo ở mức cao

Vàng SJC niêm yết ở mức 89,5 triệu đồng/lượng Hôm nay, vàng SJC giảm về ở mốc 89,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới dự báo có thể giảm trong tuần giao dịch mới. Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 27/5, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau: Giá vàng 9999 được DOJI được niêm yết ở mức 87,50 triệu đồng/lượng mua vào và 89,30 triệu đồng/lượng bán ra. ...

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/5: Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An * Khu vực đồng bằng ven biển Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – cấp 3. - Nhiệt độ : 26 – 33oC. - Độ ẩm : 80 – 90% * Khu vực trung du và vùng núi Mây thay đổi...

Thủ tướng chỉ đạo điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp

Văn phòng Chính phủ vừa phát Thông báo số 244/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, các năm tiếp theo và việc tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm túc, tích cực hơn nữa Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về...

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu

Tranh thủ thời tiết thuận lợi Huyện Diễn Châu là một trong những địa phương có tiến độ thu hoạch lúa xuân nhanh và sớm nhất tỉnh. Từ 20/5, trên đồng ruộng chỉ còn cảnh nông dân tập trung làm đất, gieo cấy lúa hè thu. Là xã vùng trũng thấp của huyện, năm nào sản xuất lúa hè thu ở xã Diễn Thái (Diễn Châu) cũng được đẩy nhanh theo tiến độ, thu hoạch lúa xuân...

Giám sát người mang lửa vào núi Quyết, ngăn chặn cháy rừng

Khu vực núi Quyết, phường Trung Đô, TP. Vinh hàng ngày có khá nhiều đoàn khách tham quan du lịch đến thăm, nguy cơ cháy rừng do một số du khách mang theo lửa là rất cao. Ảnh: Văn Trường Khu vực núi Quyết, phường Trung Đô, TP. Vinh hàng ngày có khá nhiều đoàn khách tham quan du lịch đến thăm, diện tích tại khu vực núi Quyết...

Bí quyết rèn dao, nông cụ… sắc lẹm của người Mông Nghệ An

Giữ nghề truyền thống Một ngày trung tuần tháng Năm, cùng với cán bộ địa phương, chúng tôi đến bản Mường Lống 1 và Mường Lống 2, xã Mường Lống để xem nghề rèn truyền thống của bà con được lưu giữ từ bao đời nay. Ngay từ đầu bản đã nghe tiếng búa chan chát xa, gần vẳng lại. Clip: Xuân Hoàng - Quang An...

Giá vàng trong nước 'bất động', thế giới giảm mạnh; Đồng USD tuần tăng tốc

Giá vàng trong nước "bất động", thế giới giảm mạnh Vàng SJC “bất động” ở mốc 89,5 triệu đồng/lượng, trong khi đó, vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh xấp xỉ 3,4%. Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 26/5/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau: Vàng thế giới hôm nay giảm giá mạnh. Giá vàng 9999 hôm nay được...

Tin nổi bật

Tin mới nhất