Powered by Techcity

Học tập và làm theo Bác tạo động lực xây dựng thành phố giàu đẹp văn minh

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), phóng viên Báo Ninh Bình đã phỏng vấn đồng chí Vũ Xuân Nghiệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

Phóng viên (P.V): Xin đồng chí cho biết, việc thực hiện Kết luận số 01 trên địa bàn thành phố được triển khai như thế nào? 

Đồng chí (Đ/c) Vũ Xuân Nghiệp: Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy (cơ quan tham mưu và trực tiếp hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện Kết luận số 01) đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01 đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố; triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân gắn với thực hiện Chủ đề công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. 

Cụ thể, năm 2021, 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính. Trọng tâm là xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; năm 2023 là”Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất. Trọng tâm là trách nhiệm của người đứng đầu”; năm 2024 là “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất. Trọng tâm nâng cao chất lượng thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. 

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giám sát kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/ TW, chuyên đề toàn khóa, chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn bàn thành phố; hướng dẫn việc rà soát quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá, kiểm tra; định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo quý; chỉ đạo việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần… 

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, căn cứ tình hình thực tiễn đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa của Trung ương, chủ đề công tác hàng năm tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân với nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

P.V: Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01, thành phố Ninh Bình đã đạt được kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí? 

Đ/c Vũ Xuân Nghiệp: Điều ghi nhận trước hết là sự chuyển biến về nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trên các mặt công tác; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân, tích cực rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, tác phong, tự giác trong tự phê bình và phê bình, ý thức trách nhiệm trong thực hiện công vụ, trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 

Trong tổ chức thực hiện, các cấp ủy Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, Thành ủy, với nhiệm vụ chính trị được giao. 100% chi bộ, cơ quan, đơn vị, trên 95 % cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký cam kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng gắn với thực hiện chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy, Thành ủy. 

Trong bản cam kết thực hiện chủ đề công tác của cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đều lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện như: Đảng bộ Công an thành phố triển khai thực hiện chủ đề công tác năm gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Đảng bộ Quân sự thành phố triển khai chủ đề gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”; Hội Nông dân thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Chi bộ cơ sở khối hành chính sự nghiệp tập trung thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở, cải cách hành chính… 

Các hoạt động học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được thực hiện thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực. Trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình, nhiều việc làm sáng tạo, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã đi vào nền nếp ở tất cả các cơ quan, đơn vị có trụ sở độc lập và ở 183 chi bộ tổ dân phố, thôn. 100% cơ quan, đơn vị đóng Sổ nêu gương để ghi lại thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác… 

Kết quả việc thực hiện Kết luận số 01 những năm qua góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. 

Học tập và làm theo Bác tạo động lực xây dựng thành phố giàu đẹp văn minh
Quang cảnh thành phố Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang

 

P.V: Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tham mưu cho Thành ủy Ninh Bình việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào để đạt hiệu quả cao hơn? 

Đ/c Vũ Xuân Nghiệp: Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/ TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; thực hiện nghiêm túc Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, Thành ủy. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, những điều đảng viên không được làm và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, công chức, viên chức. 

Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, những vấn đề nổi cộm mà cán bộ, đảng viên, người dân quan tâm để tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. 

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhất là thế hệ trẻ bảo đảm tính thuyết phục, phù hợp với từng đối tượng để nhân rộng. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện, đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu; chú trọng việc tự đánh giá, rút kinh nghiệm. Biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền kịp thời về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa. 

P.V: Xin cảm ơn đồng chí! 

Hồng Giang (thực hiện)Nguồn

Cùng chủ đề

Cùng tác giả

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Ngoài cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website các sở GD-ĐT theo các địa chỉ tra cứu sau: TT Tên tỉnh/thành Link tra cứu 1 An Giang Tra cứu điểm thi 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tra cứu điểm thi 3 Bạc Liêu Tra cứu điểm thi 4 Bắc Giang Tra cứu điểm thi 5 Bắc Kạn Tra cứu điểm thi 6 Bắc Ninh Tra cứu điểm thi 7 Bến Tre Tra cứu điểm thi 8 Bình Dương Tra cứu điểm thi 9 Bình...

Những nơi nào hạ điểm, xét tuyển bổ sung?

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 các tỉnh thành: Những nơi xét tuyển bổ sung Tại Hà Nội, trước khi công bố việc hạ điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025, hơn 1.500 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đã được Sở GDĐT Hà Nội giao bổ sung cho các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Cụ thể, Theo đó, Trường THPT Lý Thái Tổ tăng 5 lớp với 225 học sinh. Các Trường...

Cùng chuyên mục

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Ngoài cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website các sở GD-ĐT theo các địa chỉ tra cứu sau: TT Tên tỉnh/thành Link tra cứu 1 An Giang Tra cứu điểm thi 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tra cứu điểm thi 3 Bạc Liêu Tra cứu điểm thi 4 Bắc Giang Tra cứu điểm thi 5 Bắc Kạn Tra cứu điểm thi 6 Bắc Ninh Tra cứu điểm thi 7 Bến Tre Tra cứu điểm thi 8 Bình Dương Tra cứu điểm thi 9 Bình...

Những nơi nào hạ điểm, xét tuyển bổ sung?

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 các tỉnh thành: Những nơi xét tuyển bổ sung Tại Hà Nội, trước khi công bố việc hạ điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025, hơn 1.500 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đã được Sở GDĐT Hà Nội giao bổ sung cho các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Cụ thể, Theo đó, Trường THPT Lý Thái Tổ tăng 5 lớp với 225 học sinh. Các Trường...

Đi ngang ngày cuối tuần, giao dịch quanh mức 65.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 14/7/2024 Tại khu vực miền Bắc,giá heo hơi hôm nay ngày 14/7/2024 đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng và dao động trong khoảng 67.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 14/7/2024 cao nhất 68.000 đồng/kg Theo đó mức giá cao nhất khu vực 68.000 đồng được ghi nhận tại Bắc Giang, H ng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình. Ở chiều...

Kinh phí hỗ trợ tăng theo năm, khuyến công Ninh Bình đạt hiệu quả tốt

Khuyến công Quảng Trị: Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu 6 tháng cuối năm 2024 Đồng Tháp áp dụng mức chi mới cho hoạt động khuyến công Dành nguồn lực lớn cho triển khai công tác khuyến công Tại buổi làm việc với Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) mới đây, lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình nhận định, công tác khuyến công của địa phương triển khai ngày một đi vào chiều sâu. Hoạt động khuyến...

Giảm rải rác 1.000 đồngkg ở một vài địa phương

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 13/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 13/7/2024 giảm nhẹ 1.000 đồng và dao động trong khoảng 67.000 – 69.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 13/7/2024 giảm 1.000 đồng/kg Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tại Nam Định đang thu mua heo hơi ở mức 68.000 đồng ngang bằng với tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà...

Toàn cảnh đường nối 2 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với Cầu Giẽ – Ninh Bình

(Dân trí) – Tuyến đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình có ý nghĩa quan trọng giúp giảm thiểu thời gian ách tắc, nâng cao hiệu quả vận tải, lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Đường nối 2 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ – Ninh Bình (Video: Hữu Nghị) Đường nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ...

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường...

Tin nổi bật

Tin mới nhất