Powered by Techcity

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 vào ngày 1/7/2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 7/6/2024 về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Theo đó, sẽ tiến hành Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (TĐTNN 2025) trên phạm vi cả nước vào ngày 1/7/2025.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 vào ngày 1/7/2025- Ảnh 1.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên phạm vi cả nước vào ngày 1/7/2025.

TĐTNN 2025 thu thập các nhóm thông tin sau:

1- Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản:

– Số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; thời gian lao động;

– Quy mô sản xuất;

– Năng lực sản xuất;

– Tình hình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng kinh tế số;

– Thực trạng tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất;

– Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm;

– Tác động của sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tới môi trường; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

– Tình hình phát triển kinh tế trang trại;

– Phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững;

– Vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

– Kết quả hoạt động tự sản, tự tiêu của các hộ dân cư;

– Tình hình sử dụng đất nông nghiệp.

2- Thực trạng nông thôn gồm:

– Thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn, trong đó có thông tin gắn với tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;

– Các hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn (hệ thống khuyến nông, lâm, ngư; tiếp cận thị trường;…);

– Vệ sinh môi trường nông thôn;

– Phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gắn với chế biến, dịch vụ và du lịch;

– Tổ hợp tác và làng nghề;

– Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Ủy ban nhân dân xã.

3- Thông tin về cư dân nông thôn gồm:

– Khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

– Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kết quả thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về cư dân nông thôn;

– Tình hình sử dụng điện, nước sạch của cư dân nông thôn; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 30/7/2025. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12/2025. Kết quả chính thức được công bố vào tháng 3/2026. Các báo cáo phân tích chuyên đề được công bố vào tháng 7/2026.

Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp các cấp

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 các cấp. Cụ thể:

Ở trung ương: Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban thường trực; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó trưởng ban.

Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành liên quan làm ủy viên.

Ban Chỉ đạo trung ương thành lập Tổ thường trực giúp việc và sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong chỉ đạo thực hiện TĐTNN 2025.

Ở địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 cùng cấp.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo thực hiện TĐTNN 2025 tại địa phương.

Thành phần Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban. Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm Phó Trưởng ban thường trực. Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng) các cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, Phó Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan làm ủy viên.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập Tổ thường trực giúp việc.

Thành phần Ban Chỉ đạo cấp xã gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban. Công chức Văn phòng – thống kê cấp xã làm ủy viên thường trực. Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã), Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam) và cán bộ, công chức liên quan làm ủy viên.

Quyết định nêu rõ chỉ thành lập Ban Chỉ đạo đối với quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh, các phường và thị trấn có tỷ lệ hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm trên 30% tổng số hộ dân cư. 

Đối với quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh, phường và thị trấn không thành lập Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trực tiếp chỉ đạo; Thủ trưởng cơ quan Thống kê cấp huyện, công chức Văn phòng – thống kê cấp xã làm nhiệm vụ thường trực.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện TĐTNN 2025.

Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực các cấp tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) có nhiệm vụ chủ trì xây dựng, trình Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương ban hành phương án TĐTNN 2025; chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương tổ chức, chỉ đạo thực hiện TĐTNN 2025 theo Phương án; xây dựng cơ sở dữ liệu TĐTNN 2025 phục vụ kết nối, chia sẻ với các bộ, ban, ngành liên quan.

Đồng thời, chủ trì lập, phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện TĐTNN 2025 và tổng hợp trong dự toán thu, chi ngân sách hằng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) gửi Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Phương án và tham gia thực hiện TĐTNN 2025.Nguồn

Cùng chủ đề

Hội nghị Văn phòng cấp ủy tỉnh Sơn La

Ngày 21/6, tại huyện Mộc Châu, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Văn phòng cấp ủy tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các...

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Những năm qua, huyện Thuận Châu luôn quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Thuận Châu có 29 xã, thị trấn, trong đó 24 xã vùng III đặc biệt khó khăn, có 6 dân tộc cùng sinh sống. Chăm lo, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn, huyện đã...

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Ngày 21/6, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an hai tỉnh Sơn La và Tuyên Quang đã tổ chức Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Hai cơ quan đã trao đổi thông tin về tình hình, kết quả tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong thời gian qua của...

Phiên họp thứ 36, UBND tỉnh khóa XV

Ngày 21/6, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì Phiên họp thứ 36, UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo...

Báo Sơn La tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng internet, mạng xã hội để tán phát nhiều loại thông tin xấu, độc, nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong những năm qua, Báo Sơn La luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, tích cực chủ động tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy vai trò báo Đảng địa phương Bám sát...

Cùng tác giả

Hội nghị Văn phòng cấp ủy tỉnh Sơn La

Ngày 21/6, tại huyện Mộc Châu, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Văn phòng cấp ủy tỉnh Sơn La lần thứ nhất, năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các...

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Những năm qua, huyện Thuận Châu luôn quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Thuận Châu có 29 xã, thị trấn, trong đó 24 xã vùng III đặc biệt khó khăn, có 6 dân tộc cùng sinh sống. Chăm lo, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn, huyện đã...

Đài PT-TH tỉnh dâng hương tại Khu Di tích lịch sử

Ngày 20/6, lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh Sơn La cùng các thí sinh của vòng chung kết Liên hoan “Tiếng hát miền ban trắng”2024 đã đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, huyện Mộc Châu. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động chuẩn bị cho đêm chung kết Liên hoan“Tiếng hát miền ban trắng”2024 sẽ diễn ra tại Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu vào tối...

Sơn La xuất khẩu thanh long ruột đỏ sang thị trường Italia

5 tấn thanh long ruột đỏ của hợp tác xã Nông nghiệp Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha và 27 hộ dân ở các xã Chiềng Pha, Phổng Lái, huyện Thuận Châu được xuất khẩu theo đường chính ngạch sang thị trường Italia thông qua hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Hoàng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm hữu cơ Hà Nội. Năm 2010, cây thanh long ruột đỏ được đưa vào...

Trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Ngày 21/6, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an hai tỉnh Sơn La và Tuyên Quang đã tổ chức Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Hai cơ quan đã trao đổi thông tin về tình hình, kết quả tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong thời gian qua của...

Cùng chuyên mục

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Những năm qua, huyện Thuận Châu luôn quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Thuận Châu có 29 xã, thị trấn, trong đó 24 xã vùng III đặc biệt khó khăn, có 6 dân tộc cùng sinh sống. Chăm lo, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn, huyện đã...

Phối hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản

Ngày 19/6, UBND huyện Mai Sơn tổ chức Hội nghị liên kết giữa Công ty cổ phần chế biến cà phê Sơn La, Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc và các HTX trong phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản. Tham dự có lãnh đạo huyện Mai Sơn; Viện Nông nghiệp Việt Nam; đại diện 51 HTX đến từ các xã, bản trên địa bàn huyện Mai Sơn. Hiện nay, huyện Mai Sơn có 11.200ha...

Sản xuất cà phê chè bền vững theo hướng cải tiến chất lượng và giảm phát thải

Trong 3 ngày, từ 15-17/6, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cát Quế đã phối hợp với Tập đoàn Jacobs Douwe Egberts (JDE) tổ chức cấp phát phân bón và cây mắc ca giống trồng xen trong nương cà phê tại địa bàn các xã: Chiềng Kheo, Chiềng Ve, Mường Chanh, huyện Mai Sơn; xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La và xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu. Chương trình nằm trong Dự án “Sản xuất cà phê...

Huyện Yên Châu tiêu thụ, xuất khẩu hơn 21.000 tấn sản phẩm nông sản

Huyện Yên Châu đã tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm nông sản Yên Châu ra thị trường trong nước và nước ngoài; phối hợp với Sở Công thương kết nối cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện tham gia quảng bá, tiêu thụ sản phẩm mận, xoài trên các sàn giao dịch điện tử, nền tảng số; kết nối với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá...

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào quản lý chất lượng, xuất khẩu nông sản

Ngày 19/6, tại tỉnh Sơn La, Trung tâm Kiểm nghiệm, Kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (RETAQ), Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội thảo góp ý hệ thống dữ liệu quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn phi thuế quan hỗ trợ xuất khẩu nông sản. Tham dự có đại diện Trung tâm Khuyến nông quốc gia; lãnh đạo Tập đoàn Vingroup, Quỹ Thiện...

Quản lý hoạt động vận tải qua thiết bị giám sát hành trình, camera

Chấn chỉnh trong hoạt động vận tải, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn triển khai đồng bộ các giải pháp, chú trọng kiểm soát phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình và camera lắp trên phương tiện nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm quy định trật tự giao thông. Toàn tỉnh có 10 đơn vị tham gia vận tải hành khách tuyến cố định, khai thác trên...

Vietcombank Sơn La đa dạng các gói tín dụng ưu đãi

Thành lập, đi vào hoạt động từ năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại Sơn La bám sát các chương trình tín dụng ưu đãi của hệ thống ngân hàng, định hướng phát triển kinh tế địa phương, đưa ra các giải pháp tài chính linh hoạt, đa dạng các gói tín dụng ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa...

Taxi điện trên đường phố Sơn La

Tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường, những ưu điểm này đã khiến taxi ô tô điện VinFast đang trở thành xu hướng lựa chọn của doanh nghiệp kinh doanh vận tải không chỉ ở các tỉnh vùng đồng bằng mà phát triển lên cả địa bàn tỉnh miền núi như Sơn La. Tại thành phố Sơn La, thời gian gần đây hình ảnh dàn xe ô tô điện VinFast tham gia hoạt động kinh doanh tắc...

Doanh nghiệp Nhà nước tham gia thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bám sát tình hình, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, do đó kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát cơ bản được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảo, tăng trưởng được thúc đẩy đạt khá. Kết quả chung của cả nước có đóng góp quan trọng của doanh nghiệp Nhà...

Quản lý chặt thị trường vật tư nông nghiệp

Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đóng vai trò quan trọng trong gieo trồng, nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa nông sản. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phối hợp, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhiều sự lựa chọn cho nông dân Hiện...

Tin nổi bật

Tin mới nhất