TAG

tầng ozone

Việt Nam tìm cách loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone

Lượng tiêu thụ các chất HCFC tại Việt Nam giảm mạnh do áp dụng biện pháp quản lý hạn ngạch, sẽ dừng nhập khẩu...

Latest news