Powered by Techcity

Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình thành lập Phủ Tây Ninh và tỉnh Tây Ninh

Từ những kết quả to lớn của quá trình khai khẩn đất đai, hình thành nên các thôn, ấp trù phú, chính quyền phong kiến bắt đầu quan tâm đến việc thiết lập hệ thống hành chính ở Nam kỳ.

Tháng 02 năm 1698, Hiển Tông Hiếu minh Hoàng đế Nguyễn Phúc Chu sai Thống suất Chưởng cơ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược xứ Đàng Trong, chính thức xác lập đơn vị hành chính của Việt Nam tại vùng đất mới. Trên cơ sở các vùng đất do lưu dân Việt khai phá, Nguyễn Hữu Cảnh “đất Nông Nại đặt làm Gia Định phủ, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên; lập xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn; Mỗi dinh đặt chức lưu thủ, cai bộ và ký lục để cai trị”. Đất đai được mở rộng nghìn dặm; dân cư ở đây có hơn 4 vạn hộ nên chúa Nguyễn đã chiêu mộ thêm dân phiêu từ Bố Chính trở vào, làm cho dân cư ngày một đông đúc, phồn thịnh. Chúa còn sai Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập xã thôn, phường ấp, định lệ thuế tô dung, làm sổ đinh điền. Vùng đất Tây Ninh lúc này thuộc huyện Tân Bình.

Năm 1808, thời Gia Long, trấn Gia Định được đổi là Gia Định thành. Tại vùng đất Tây Ninh, vua Gia Long cho thiết lập các đạo Quang Hóa, Quang Phong, Thuận Thành đặt trực thuộc trấn Phiên An. Đến năm Minh Mạng thứ 13 (1832), vua Minh Mạng chia toàn Nam kỳ làm sáu tỉnh, với tổng cộng 18 phủ, 43 huyện. Vùng đất Tây Ninh thuộc trấn Phiên An và triều đình cho “đặt đạo Quang Hóa và các thủ sở Thuận Thành, Quang Phong, Quang Phục, Quang Uy, Kiên Uy để coi giữ; các trại Phiêm, Chàm quy phụ kể có hàng ngàn….”.

Năm Minh Mạng thứ 17 (Bính Thân, 1836), chuẩn tấu lời tâu của đình thần Trương Minh Giảng và Trương Đăng Quế, vua Minh Mạng cho “đổi tên tỉnh Phiên An thành tỉnh Gia Định, đổi An – Biên tổng đốc làm Định – Biên tổng đốc, đặt thêm phủ Tây Ninh, lãnh hai huyện Tân Ninh và Quang Hóa”.

Theo Đại Nam nhất thống chí: “Phủ Tây Ninh ở cách tỉnh thành 147 dặm, Đông Tây cách nhau 103 dặm, Nam Bắc cách nhau 95 dặm, phía Đông đến địa giới huyện Bình Long phủ Tân Bình 66 dặm, phía Nam đến địa giới hai huyện Bình Dương và Cửu An 77 dặm, phía Bắc vượt qua núi Chiêng giáp đất Man 18 dặm, nguyên trước là đạo Quang Phong,… kiêm lí huyện Tân Ninh và thống hạt huyện Quang Hoá. Lãnh 2 huyện, 7 tổng, 56 xã”.

Như vậy, năm Minh Mạng thứ 17 (năm 1836), phủ Tây Ninh chính thức được thành lập, gồm hai huyện Tân Ninh và Quang Hoá trực thuộc tỉnh Gia Định. Địa danh Tây Ninh với tư cách là một đơn vị hành chính cấp phủ lần đầu tiên có tên trên bản đồ hành chính Việt Nam.

Năm 1859, quân Pháp tiến đánh Gia Định. Sau khi chiếm lấy 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ năm 1862, đến năm 1864, về mặt hành chính, Pháp chia miền Đông Nam kỳ làm 7 khu vực: Bà Rịa, Biên Hòa, Cần Giuộc, Mỹ Tho, Sài Gòn – Chợ Lớn, Tân An – Gò Công và Tây Ninh. Sau khi chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ, qua nhiều lần thay đổi cơ cấu hành chính, đến năm 1876, Thống đốc Nam kỳ quyết định chia vùng đất Nam kỳ thành 4 khu hành chính. Tiểu khu hành chính Tây Ninh đặt thuộc khu hành chính Sài Gòn cùng với 4 tiểu khu khác là: Sài Gòn, Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Bà Rịa.

Ngày 20/12/1899, chính quyền thực dân Pháp ban hành nghị định đổi các hạt, tiểu khu trong các khu hành chính ở Nam kỳ và tại các vùng thuộc sở hữu của Pháp ở Đông Dương thành tỉnh, bắt đầu từ ngày 01/01/1900. Theo nghị định này, tiểu khu Tây Ninh được đổi thành tỉnh Tây Ninh.

Qua gần 40 năm dưới thời Pháp thuộc, sau nhiều lần thay đổi, từ ngày 01/01/1900, Tây Ninh trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Như vậy, trên cơ sở khai phá của các cư dân Việt, từ cuối thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn chính thức xác lập chế độ hành chính ở vùng đất Nam bộ. Tuy nhiên đến năm 1836, dưới triều vua Minh Mạng, địa danh Tây Ninh lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ hành chính Việt Nam. Trong những năm đầu xâm lược Việt Nam, chính quyền thực dân nhiều lần thực hiện thay đổi cấp hành chính Tây Ninh, từ phủ, huyện đến hạt (sở Tham biện). Đến năm 1900, cùng các địa phương khác ở Nam kỳ, Tây Ninh trở thành đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sau đó, dù trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, nhưng tên Tây Ninh vẫn được giữ nguyên cho đến ngày nay.

Thay đổi đơn vị hành chính của Tây Ninh

Tháng 02 năm 1698, qua quá trình kinh lược xứ Đàng Trong của Thống suất Chưởng cơ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, phủ Gia Định được thành lập. Vùng đất Tây Ninh lúc này thuộc huyện Tân Bình, phủ Gia Định, dinh Phiên Trấn.

Tháng 10 năm Kỷ Hợi (1779), chúa Nguyễn Phúc Ánh cho thành lập đạo Quang Phong trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày nay, trực thuộc dinh Phiên Trấn. Năm 1788, chúa Nguyễn Phúc Ánh chia Gia Định làm bốn dinh, gồm: Phiên Trấn, Trấn Biên, Trấn Vĩnh, Trấn Định. Vùng đất Tây Ninh thuộc dinh Phiên Trấn.

Năm 1802, vua Gia Long (Nguyễn Phúc Ánh) đổi phủ Gia Định thành Trấn Gia Định (đến năm 1808 gọi là Gia Định thành). Các dinh thuộc phủ cũng đổi thành trấn. Trong đó, dinh Phiên Trấn thành trấn Phiên An. Tại vùng đất Tây Ninh, cho thiết lập các đạo Quang Hóa, Quang Phong, Thuận Thành thuộc trấn Phiên An.

Năm 1832, vua Minh Mạng đổi trấn làm tỉnh, chia toàn Nam kỳ làm sáu tỉnh, gồm: Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Vùng đất Tây Ninh thuộc tỉnh Phiên An.

Đến năm 1836 (Minh Mạng thứ 17), tỉnh Phiên An đổi thành tỉnh Gia Định. Phủ Tây Ninh được thành lập trực thuộc tỉnh Gia Định, gồm hai huyện Tân Ninh và Quang Hoá.

Năm 1859, dưới triều Tự Đức, Nam kỳ được chia làm 3 quận. Phủ Tây Ninh gồm 2 huyện Tân Ninh và Quang Hóa thuộc tỉnh Gia Định, quận Định Biên.

Năm 1862, sau khi chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ, Pháp đặt chế độ hành chính quân sự ở đây. Phủ Tây Ninh thuộc tỉnh Gia Định, gồm hai huyện Tân Ninh (gồm huyện Quang Hoá cũ và 5 tổng) và huyện Bình Long (gồm 5 tổng).

Ngày 09/11/1864, Đô đốc De la Grandière chuyển chế độ hành chánh Nam kỳ từ quân sự sang dân sự bằng việc thiết lập các sở Tham biện. Sở Tham biện Tây Ninh gồm huyện Tân Ninh và huyện Quang Hóa. Năm 1866, thành lập thêm sở tham biện Trảng Bàng.

Năm 1867, sau khi chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây, Pháp chia Nam kỳ làm 6 tỉnh với 24 Sở Tham biện. Ở Tây Ninh, lập hai sở Tham biện Tây Ninh và Quang Hoá (thay cho sở Tham biện Trảng Bàng). Ngày 01/01/1868, đổi sở Tham biện Quang Hóa thành sở Tham biện Trảng Bàng. Năm 1871, sáp nhập sở tham biện Tây Ninh và Trảng Bàng thành sở Tham biện Tây Ninh.

Ngày 05/01/1876, Thống đốc Nam kỳ ra nghị định phân chia vùng đất Nam kỳ thành 4 Khu hành chính. Mỗi khu hành chính được chia thành các tiểu khu. Tiểu khu hành chính Tây Ninh cùng với 4 tiểu khu là Sài Gòn, Thủ Dầu Một, Biên Hòa và Bà Rịa thuộc Khu hành chính Sài Gòn.

Ngày 01/01/1900, Toàn quyền Pháp ở Đông Dương thành lập tỉnh Tây Ninh. Tỉnh Tây Ninh gồm hai quận: Thái Bình (năm 1942 đổi tên là Châu Thành), có tất cả 7 tổng, 34 làng; quận Trảng Bàng, có 3 tổng, 16 làng.

Năm 1949, chính quyền cách mạng tách một phần đất của huyện Châu Thành thành lập huyện Khăng Xuyên. Đến năm 1953, huyện Khăng Xuyên được sáp nhập trở lại vào huyện Châu Thành.

Tháng 5/1951, Trung ương Cục miền Nam chia toàn Nam bộ thành hai Phân Liên khu: Phân Liên khu miền Tây và Phân Liên khu miền Đông, đồng thời sáp nhập một số tỉnh. Tây Ninh cùng hai huyện Hóc Môn, Gò Vấp (tỉnh Gia Định) và hai huyện Đức Hoà Thành, Trung Huyện (tỉnh Chợ Lớn) sáp nhập thành tỉnh Gia Định Ninh. Cũng trong năm này, huyện Dương Minh Châu được thành lập thuộc tỉnh Gia Định Ninh, gồm 5 xã: Ninh Thạnh, Thạnh Bình, Chơn Bà Đen, Định Thành và Phước Ninh.

Sau Hiệp định Genève, tháng 8/1954, tỉnh Tây Ninh được tái lập lại như trước. Cùng với đó, Thị xã Tây Ninh cũng được thành lập trên phần đất xã Thái Hiệp Thạnh. Huyện Toà Thánh, nay là huyện Hoà Thành cũng ra đời. Năm 1960, huyện Toà Thánh sáp nhập về huyện Dương Minh Châu, rồi tái lập sau vài tháng.

Sau chiến thắng Tua Hai 1960, tỉnh căn cứ C.1000 được thành lập gồm các huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên ngày nay. Sau vài tháng, tỉnh C.1000 giải thể. Năm 1961, thành lập huyện Bến cầu. Đồng thời, tách một phần đất huyện Trảng Bàng để thành lập huyện Gò Dầu.

Tháng 10/1967, chuẩn bị cho tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968, huyện Trảng Bàng được nhập về Phân khu I (gồm Trảng Bàng, Dầu Tiếng, Bến Cát, Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp). Năm 1972, huyện Trảng Bàng được trả lại về Tây Ninh.

Sau ngày 30/4/1975, Tây Ninh có 07 huyện, 01 thị xã với 73 xã, gồm: Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Phú Khương (Toà Thánh), Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên và Thị xã Tây Ninh. Đến năm 1979, Phú Khương đổi thành Hòa Thành cho đến nay.

Năm 1989, thành lập thêm huyện Tân Châu trên phần đất của 02 huyện: Tân Biên và Dương Minh Châu.

Năm 2001, theo Nghị định số 46/2001/NĐ-CP của Chính phủ, các xã Tân Bình, Ninh Sơn, Ninh Thạnh, Thạnh Tân, Hiệp Ninh và 139 ha diện tích đất tự nhiên với 7.815 nhân khẩu của 02 ấp (Hiệp Định và Hiệp An) của xã Hiệp Tân tách khỏi Hoà Thành, sáp nhập về Thị xã Tây Ninh. Năm 2013, Thị xã Tây Ninh trở thành Thành phố Tây Ninh theo Nghị quyết số 135-2013/NQ-CP, ngày 29/12/2013 của Chính phủ.

Hiện tại, tỉnh Tây Ninh có 08 huyện và 01 thành phố thuộc tỉnh, gồm: Trảng Bàng, Gò Dầu, Bến Cầu, Hoà Thành, Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu và Thành phố Tây Ninh, với 7 phường, 8 thị trấn và 80 xã.

Cổng TTĐT tỉnh

Cùng chủ đề

“Sáng trong như ngọc, một con người”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Đức An Đối với người cầm bút, viết về vị lãnh đạo cao nhất của Đảng vừa từ trần, lúc này không dễ, bởi thông tin quá nhiều. Có điều chắc chắn rằng, câu “dân không thờ ai sai bao giờ” hoàn toàn đúng với trường hợp...

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tây Ninh tích cực phát huy tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tây Ninh vào ngày 5.6.2016 (ảnh ĐHT) Trước sự ra đi về thế giới người hiền của Tổng Bí thư, cùng với đảng viên, Nhân dân cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Tây Ninh vô cùng thương tiếc, và nguyện sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại...

Lợi nhuận 6 tháng của tập đoàn ngành cao su đạt tới 1.909 tỷ đồng, giá cổ phiếu lên cao nhất

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Ông Trần Công Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, mã cổ phiếu GVR) ngày 19/7 cho biết, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ tư mà VRG thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021–2025, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2021–2025). Tập đoàn triển khai thực...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh được khen thưởng thành tích xuất sắc 5 năm tuyên truyền biển, đảo

Vừa qua, tại hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo (PHTTBĐ) giai đoạn 2019-2024 giữa Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành và 16 cơ quan, đơn vị tổ chức tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân khen thưởng 112 tập thể và 114 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019 – 2024, trong đó có Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây...

Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cao tốc ĐBSCL trong tháng 7

TPO – Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có dự án cao tốc đi qua đẩy nhanh tiến độ, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các dự án trong tháng 7 này; hoàn thành cấp phép mỏ cát để khai thác toàn bộ trong tháng 8 tới. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến công tác và...

Cùng tác giả

Tây Ninh – điểm ‘trốn nóng’ không cần vé máy bay dịp lễ 30/4

Du khách phía Nam có thể tới núi Bà Đen "trốn nóng", khám phá tòa thánh Cao Đài, thưởng thức ẩm thực địa phương... mà không phải di chuyển quá xa trong kỳ nghỉ tới. Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, giá vé máy bay tăng cao, nhiều người chuyển hướng du lịch sang các điểm đến gần, có thể di chuyển bằng xe cá nhân hay xe khách. Với vị trí tiếp giáp Bình Dương, Long An, cả Campuchia, chỉ...

Du lịch xanh Tây Ninh

Tây Ninh ngày nay chuyển mình, với đa dạng các trải nghiệm du lịch, trong đó nổi bật nhất có lẽ là du lịch sinh thái, hòa mình với thiên nhiên. Những điểm đến dưới đây chắc chắn sẽ mang tới cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ.

Khai quang tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen

Ngày 28-1, tại núi Bà Đen, Tây Ninh đã diễn ra lễ khai quang tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới.

Tây Ninh đón 5 triệu lượt khách đến núi Bà Đen trong năm 2023

Tỉnh cán mốc 5 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen tính đến ngày cuối cùng của năm 2023. Hàng nghìn du khách và người dân Tây Ninh đã đến "nóc nhà Nam Bộ" để đón năm mới trong khoảnh khắc chuyển giao. Từ 16h ngày 31/12/2023, những vị khách ghi dấu cột mốc này đã được công bố và vinh danh tại ga đi cáp treo khu du lịch Sun World Ba Den Mountain. Ba vị...

Tôi yêu quê tôi Tây Ninh

Ai sinh ra cũng có quê hương. Bất kể bạn là ai bạn thuộc lứa tuổi nào, nghề nghiệp gì bạn cũng có một nơi để nhớ để đi và để trở về. Và người tôi định giới thiệu đây là một cô giáo dạy cấp 2, một người luôn yêu thích những cảnh vật tự nhiên xung quanh mình. Từ cành cây, ngọn cỏ đến những cánh đồng, con kênh. Ngoài giờ dạy cô ấy còn có sở...

Cùng chuyên mục

Cà phê doanh nhân: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong tiếp cận vốn

Các doanh nghiệp tham gia chương trình Cà phê doanh nhân, họp mặt doanh nhân thường kỳ tháng 7. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các sở, ngành liên quan thông tin về bức tranh tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của cả nước nói chung và Tây Ninh nói riêng; vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp và những cơ hội cho đầu tư phát triển trong 6...

Điện lực Tây Ninh: Thay đổi lịch ghi chỉ số công-tơ về ngày cuối cùng của mỗi tháng

Công nhân điện lực thực hiện sửa chữa dây (ảnh minh hoạ). Mọi thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam qua số điện thoại 19001006 hoặc 19009000 để được hỗ trợ. Cụ thể, từ tháng 8.2023, Công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện điều chỉnh ngày ghi chỉ số sử dụng điện của 469.566 khách hàng về ngày cuối cùng hằng tháng. Theo kế hoạch, năm...

Vốn tín dụng ưu đãi – Điểm tựa vững chắc của người dân Bài cuối: Để tín dụng chính sách xã hội phát triển...

Nhiều kết quả quan trọng đạt được trong 10 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), trở thành điểm tựa để các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa hoạt động tín dụng chính sách phát triển bền vững. Từ...

Công ty Điện lực Tây Ninh: Góp sức hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối

Đội xung kích số 2 tham gia thi công dự án đường dây 500kV của Công ty Điện lực Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường tham gia nhiệm vụ. Dù chưa từng thi công công trình 500kV, song mọi thành viên trong đội xung kích Công ty Điện lực Tây Ninh không ngại ngần bắt tay vào cuộc, vừa làm vừa học hỏi, đóng góp sức mình hoàn thành dự án trọng điểm của ngành. Ông Mai...

Hoạt động khai thác khoáng sản tại Tây Ninh: Cơ bản chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật

Một mỏ khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng. UBND tỉnh rà soát, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Theo Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường ( Bộ TN&MT), UBND tỉnh phê duyệt khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp phép khai thác khoáng sản và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cơ bản theo quy định. UBND tỉnh...

Chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh nội lực của kinh tế tập thể

Hội quán mãng cầu Tây Ninh (thuộc HTX DVNN Minh Trung) tổ chức toạ đàm về tác nhân gây hại và cách khắc phục vàng lá bã trầu, bệnh nấm đen chết cành trên cây mãng cầu. HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp (DVNN) Hùng Hậu, xã Hoà Thạnh (huyện Châu Thành) được thành lập vào năm 2016 với chỉ 10 thành viên. Ông Hoàng Phú Hậu- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX cho biết, thời...

Nâng mức cảnh báo an toàn hồ Dầu Tiếng mức xấu nhất để ứng phó

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước Dầu Tiếng năm 2024. Cuộc họp do ông Nguyễn Tùng Phong- Cục trưởng Cục Thuỷ lợi chủ trì. Tham dự cuộc họp có ông Lê Anh Tâm– Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Tây Ninh và ông Trần Quang Hùng- Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi miền Nam, cùng đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT các tỉnh: Bình Dương, Bình...

Cục Thuế: Đồng bộ các giải pháp, nỗ lực hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước

Ông Nguyễn Tấn Lợi – Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại hội nghị. Thu ngân sách đạt 55,88% dự toán Công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2024 đạt kết quả khả quan. Lũy kế, thu NSNN 6 tháng là 5.493,4 tỷ đồng, so dự toán Chính phủ giao (9.830 tỷ đồng) đạt 55,88%; so dự toán UBND tỉnh giao đạt 55,49% và so cùng kỳ năm 2023 tăng 13,59%. Thu nội địa, lũy kế...

Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp gần 19.000 lượt hộ vươn lên thoát nghèo bền vững

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng; Trưởng ban Kiểm soát NHCSXH Việt Nam Nguyễn Mạnh Tú tham dự hội nghị. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Tú- Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Việt Nam. Báo cáo tại hội nghị, ông Đào...

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế và kết nối, hợp tác với các đối tác chiến lược

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố. Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có lãnh đạo Sở KH&ĐT, Ban Quản lý các khu kinh tế và các đơn vị trực thuộc. Theo đánh giá chung của Bộ KH&ĐT, 6 tháng đầu năm, Bộ được giao nhiều đề án lớn, quan trọng. Các đề án, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán...

Tin nổi bật

Tin mới nhất