Trang chủKinh tếĐầu tư - Tài chínhBổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu...

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn các chương trình mục tiêu quốc gia


Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 1.

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao bổ sung 92.765 triệu đồng để thực hiện Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao bổ sung 20.108 triệu đồng thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Ủy ban Dân tộc được giao bổ sung 67.027 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được giao bổ sung 3.288 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 16 tỉnh (Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau) để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn.

Cụ thể, giao tỉnh Tuyên Quang 82.682 triệu đồng; tỉnh Phú Thọ 91.051 triệu đồng; tỉnh Bắc Giang 35.466 triệu đồng; tỉnh Lai Châu 30.592 triệu đồng; tỉnh Điện Biên 79.934 triệu đồng…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 03 chương trình mục tiêu quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, tổ chức thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2023

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chỉ đạo thực hiện phân bổ, giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo đúng quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 tỉnh (Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau) chỉ đạo thực hiện phân bổ, giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc bảo đảm phù hợp với các quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, Hiệp định cam kết với nhà tài trợ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ từng chương trình mục tiêu quốc gia theo địa bàn quản lý; kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, tổ chức thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2023 đảm bảo đúng quy định pháp luật; cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan khác về tính chính xác của thông tin số liệu, mức vốn phân bổ cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

Báo cáo kết quả phân bổ trước ngày 30/10/2023

Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan trung ương (bao gồm: Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam), Ủy ban nhân dân 16 tỉnh (bao gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau) phân bổ chi tiết dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương bổ sung năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc theo nội dung, dự án thành phần và danh mục dự án đầu tư công (nếu có); báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cơ quan chủ chương trình, chủ dự án thành phần kết quả phân bổ trước ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo cập nhật kết quả phân bổ, giao và tổ chức thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (bao gồm: vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, vốn tự cân đối của ngân sách địa phương) của các chương trình mục tiêu quốc gia về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cơ quan chủ chương trình trước ngày 20 hằng tháng.

Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả và tiến độ thực hiện, giải ngân vốn theo quy định.

Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chủ dự án thành phần: Giám sát, đôn đốc tiến độ phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2023; tổng hợp tiến độ thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 hằng tháng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan chủ Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo đề xuất; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình phân bổ, giao kế hoạch và thực hiện kế hoạch đầu tư vốn giao bổ sung trong năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định.

Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo tiến độ phân bổ, giải ngân dự toán chi đầu tư giao bổ sung trong năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định./.Nguồn

Cùng chủ đề

Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Theo đó, thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai...

Giải quyết tổng thể khó khăn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Theo lãnh đạo tỉnh Đăk Nông, hiện nay, các Tiểu dự án thuộc Dự án thành phần chưa có văn bản quy định, nội dung, đối tượng, định mức, hình thức hỗ trợ, Bộ tài liệu chưa được ban hành… thuộc thẩm quyền ban hành của...

Sẽ trình Quốc hội ban hành cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt hơn trong việc tổ chức thực hiện vì thực tiễn cho thấy địa phương nào chủ động, quyết liệt hơn đều có tỉ lệ giải ngân...

Nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS từ chính sách hiệu quả

Nhiều chính sách hiệu quảHiện nay, Quảng Ninh là một trong số ít tỉnh đi đầu cả nước trong triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -...

Sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế giai đoạn 2021 – 2025

Sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế giai đoạn 2021 – 2025 ...

Cùng tác giả

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hà Giang và Cơ sở Bảo trợ xã hội Dương...

Cùng dự về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức...

Phân cấp tối đa cho TPHCM, triển khai Nghị quyết 98 nhanh hơn, hiệu quả hơn

Về đầu tư xây dựng hạ tầng tuyến đường sắt đô thị, UBND TPHCM khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tổng thể, huy động nguồn lực đủ lớn trong và ngoài nước để thực hiện đồng bộ các tuyến đường sắt đô...

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024): Đạo đức Cách mạng

Phải xem việc hy sinh phấn đấu phục vụ nhân dân là gốc của chuẩn mực đạo đức. Cần nâng cao dân trí, bồi dưỡng văn hóa chính trị, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt, đồng thời dân chủ, lắng nghe ý kiến của...

Cùng chuyên mục

Cập nhật giá vàng chốt phiên 3.2: Lao dốc không phanh

Cập nhật giá vàng chốt phiên 3.2: Tính đến 19h00, giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 75,95 triệu đồng/lượng (mua vào) - 78,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới ở ngưỡng 2.039,7 USD/ounce.Dự báo giá vàngVàng thế giới khó bứt phá trong bối cảnh đồng USD neo ở ngưỡng cao. Ghi nhận lúc 18h30, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền...

Doanh nghiệp dệt may từ hàng nghìn người chỉ còn 35 lao động

Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC) cắt giảm gần 2.000 lao động và chỉ giữ lại 35 người vào cuối năm 2023 khi tiếp tục thua lỗ. Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, số lượng nhân viên của Garmex Sài Gòn vào cuối năm chỉ còn 35 người, tức cắt giảm 1.947 lao động so với hồi đầu năm. Đợt cắt giảm này còn nặng nề hơn cả năm 2022, khi đó, GMC bớt 1.828 việc...

Chủ shop đỏ mắt tìm người giao hàng

Chủ shop không tìm được nhân viên giao hàngChỉ còn ít ngày nữa đến Tết Nguyên đán 2024, chị Nguyễn Thị Ánh - chủ một chủ shop kinh doanh quần áo online ở Hà Nội cố gắng gói những đơn cuối cùng giao đến cho khách hàng. Tuy nhiên, chị đợi mỏi mắt vì không thể nào liên hệ được với các đơn vị vận chuyển hàng hóa để giao hàng.Chị Ánh cho biết, lượng đơn hàng đặt...

Techcombank Family – Giúp cha mẹ đồng hành tài chính cùng con

Là sản phẩm tiên phong trên thị trường Việt Nam, Techcombank Family hướng đến việc hỗ trợ phát triển tư duy tài chính sớm cho trẻ em, thông qua việc trao quyền cho trẻ được quản lý tài khoản riêng có liên kết cùng tài khoản của cha mẹ.Đối với các bậc phụ huynh, tính năng Techcombank Family sẽ giúp họ có thể chủ động đặt lịch hẹn mở tài khoản cho con (từ 11 tuổi trở lên)...

Bắc Ninh triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh nhằm chống thất thu thuế

Cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh rà soát thông tin các hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai chức năng BĐSHKD đảm bảo đúng quy định, phù hợp với thực tế địa phương.Đồng thời, cơ quan...

Tin mới nhất

Quảng Ninh khai mạc Hội sách, báo Xuân Giáp Thìn 2024 tại thành phố Hạ Long

Với không gian mở trên nền kiến trúc hiện đại của Thư viện tỉnh, Hội sách, báo Xuân Giáp Thìn 2024 giới thiệu đến người xem hơn 1.000 ấn phẩm...

Thụy Sỹ tăng cường mạng lưới quan hệ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Ấn Độ là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du một loạt nước châu Á của Ủy viên Hội đồng Liên bang, Ngoại trưởng Thụy Sỹ Ignazio Cassis.

Đầu tư vàng online, người đàn ông ở Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Ngày 3/2, thông tin từ Công an TP Hà Nội, đầu tháng 2/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận đơn của anh T. trình báo việc anh tham gia ứng dụng đầu tư vàng SoonTransfer5, bị chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.Theo đơn trình báo, anh T. nhận được...

Tottenham rơi chiến thắng ở phút bù giờ

Hai lần dẫn trước nhờ cú đúp của Richarlison nhưng Tottenham vẫn bị Everton cầm hòa 2-2 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. Trở lại sân Goodison Park để gặp lại đội bóng cũ, Richarlison giúp Tottenham vượt lên ở phút thứ tư . Anh chọn vị trí hợp lý để đón đường căng ngang từ Destiny Udogie, trước...

Tin nổi bật

Tin mới nhất