Trang chủPolitical ActivitiesHội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024...

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2024 các đơn vị Vụ Địa bàn I

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 và Kế hoạch số 146-KH/UBKTTW, ngày 14/3/2024 của UBKT Trung ương, sáng 5/4, tại Hà Giang, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I/2024 cụm các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn I theo dõi. Hội nghị nhằm tăng cường trao đổi, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đồng thời, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng Quý I, dự kiến nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II và đến hết năm 2024.

Các đồng chí: Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên UBKT Trung ương; Đinh Hữu Thành, Ủy viên UBKT Trung ương và Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, cấp ủy và UBKT của 24 tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn I; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương…

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên UBKT Trung ương báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng Quý I/2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2024 của cụm các tổ chức đảng thuộc Vụ Địa bàn I theo dõi. Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; chủ trương của Đảng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Trong Quý I/2024, các tổ chức đảng đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Nhiều đơn vị đã tập trung vào kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ đầu năm. UBKT các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo quy định; tham mưu giúp cấp ủy các cấp giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc ở cơ sở; tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng bảo đảm yêu cầu về chất lượng, thời gian. Đã tham mưu cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do cấp trên giao; kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Công tác xây dựng Ngành, công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát đã được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn…

Cấp ủy, UBKT các địa phương, đơn vị đã chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/2/2022 của Bộ Chính trị; Nghị định 130/2020 ngày 30/10/2020 của Chính phủ và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; chủ động ban hành Kế hoạch và tổ chức tiếp nhận, xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền.

Vụ Địa bàn I đã chủ động tham mưu cho Ủy ban, Thường trực UBKT Trung ương và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; bám sát, nắm chắc địa bàn để kịp thời báo cáo Thường trực Ủy ban, UBKT Trung ương chỉ đạo. Công tác phối hợp giữa các tổ chức đảng với Vụ Địa bàn I ngày càng được tăng cường, có hiệu quả hơn, từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Báo cáo tại Hội nghị cũng đã chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại và đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II: Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu, cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định; cấp ủy thường xuyên quan tâm, định kỳ làm việc với UBKT để kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đã đề ra và các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương…; tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng kiểm tra ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có vi phạm khuyết điểm, sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán; kịp thời giải quyết đơn, thư tố cáo theo đúng thẩm quyền, đúng quy trình, quy định, nhất là trong chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh công tác xác minh, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Ngành. Chuẩn bị tốt việc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát; chế độ mời cán bộ theo dõi địa bàn dự các cuộc họp, hội nghị theo quy định.

Hội nghị đã nghe 07 ý kiến tham luận của các đơn vị. Các ý kiến thống nhất với nội dung báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng Quý I/2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2024 của các đơn vị; tập trung trao đổi kết quả và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Một số đơn vị đã trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trọng tâm là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kinh nghiệm lựa chọn và phương pháp kiểm tra khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thực hiện kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; công tác phối hợp giữa ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác kiểm tra;…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đánh giá Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2024 các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn I có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với vị trí tiền tiêu của Tổ Quốc, địa bàn chiến lược, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã cố gắng nỗ lực rất cao, năng động, dám nghĩ, dám làm, có nhiều cách làm mới sáng tạo, đột phá trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh Hà Giang được tập trung chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, thống nhất và đúng quy định; trọng tâm là chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quy định, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, các nhiệm vụ chính trị và những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm, vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm, bức xúc. Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ tập trung vào cấp ủy, UBKT các cấp mà triển khai một cách đồng bộ đối với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: Các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị rất trách nhiệm, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, nêu được những vướng mắc, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Tiến Hưng yêu cầu bộ phận tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị và trực tiếp giải đáp một số kiến nghị, chia sẻ kinh nghiệm của UBKT Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời nhấn mạnh và lưu ý thêm một số nội dung mà các tổ chức đảng cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới, gồm: Chỉ đạo triển khai có chất lượng, đúng tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và khu vực. Ban Thường vụ cấp ủy, Ban cán sự đảng, đảng đoàn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra. Giám sát thường xuyên kịp thời đôn đốc việc triển khai thực hiện kiểm điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và các nội dung khác theo yêu cầu của UBKT Trung ương tại các thông báo kết luận đã ban hành. Chỉ đạo xử lý dứt điểm những điểm nóng, vụ việc phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh tồn đọng, kéo dài đối với đảng viên và tổ chức đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xác minh kê khai tài sản, thu nhập năm 2024, sớm có việc đúc rút kinh nghiệm chuẩn bị cho sơ kết thực hiện nhiệm vụ này khi cấp có thẩm quyền có chủ trương. Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy UBKT bảo đảm đủ số lượng, chất lượng. Trên cơ sở Quyết định và kế hoạch luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra Đảng, sớm tham mưu xây dựng kế hoạch luân chuyển (giai đoạn 2023-2025) của cấp mình. Tiếp tục tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024, và đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp với các vụ chức năng của Cơ quan UBKT Trung ương để triển khai công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2024…

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên UBKT Trung ương thông tin một số văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, gồm: Quy định 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định 137-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; và trao đổi một số nội dung về kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Minh Ngọc – Cổng TTĐT Ủy ban kiểm tra Trung ương 

Nguồn

Cùng chủ đề

Tháng 4/2024, hoàn thành kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến các dự án AIC thực hiện

(ĐCSVN) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Nghiêm Phú Cường yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến các dự án, gói thầu do AIC thực hiện, hoàn thành việc kiểm tra, xử lý và báo cáo UBKT Trung ương trong tháng 4/2024.   Ngày 5/4, tại tỉnh Sơn La, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra,...

Hà Giang kích cầu du lịch thông qua ẩm thực

Hà Giang - vùng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, không chỉ hấp dẫn du khách ở phong cảnh thiên nhiên hữu tình, con người hồn hậu mà cả món ăn hấp dẫn. Cùng với việc tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa du lịch và ẩm thực quốc tế lần thứ I đã tạo cầu nối giao lưu văn hóa ẩm thực giữa các tỉnh thành trong cả nước và quốc tế. Xây dựng và...

Văn kiện Đảng toàn tập (1924 – 2020) sẽ hoàn thành vào năm 2030

(ĐCSVN) - Dự kiến, việc xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ hoàn thành vào năm 2030. Đây sẽ là công trình có giá trị to lớn và ý nghĩa đặc biệt chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.   Chiều 4/4, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng...

Điều hành quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời; điều hành quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.   Sáng 3/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Dự Phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính...

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo

(Chinhphu.vn) - Sáng 4/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo, chủ trì phiên họp của Ủy ban về "đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo về "đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 02 và 03/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 39. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau: I- Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 37 đối với Ban cán...

UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2024

Ngày 02/4/2024, UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2024. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Quang cảnh Hội nghị. Quý I/2024, được sự quan tâm...

UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Sáng ngày 03/4, UBKT Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2024. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức...

Bài học kinh nghiệm qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng N

Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm lãnh đạo công tác kiểm tra để vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước; một số cán bộ, lãnh đạo vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng, giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương chúc mừng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân Kỷ...

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Vụ Địa bàn III, Cơ quan UBKT Trung ương đến thăm, chúc mừng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh. Tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, Chủ tịch...

Bài đọc nhiều

Việt Nam đón hơn 1 triệu khách quốc tế tháng thứ tư liên tiếp

Bốn tháng liên tiếp Việt Nam đón hơn một triệu lượt khách quốc tế, đạt gần 10 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia và Tổng cục Thống kê hôm 29/10, tháng 10 Việt Nam đón hơn 1,1 triệu lượt khách và là tháng thứ tư liên tiếp đón hơn một triệu lượt khách quốc tế. Trong 10 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu...

Ngoại giao cây tre Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tâm sự: "Khi trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy rằng nói càng nhiều càng thấy thú vị và càng thấy thân thiết". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN Trong lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây...

Canada sẽ mở đại sứ quán mới ở Việt Nam vào năm tới

Đại sứ quán mới của Canada tại Hà Nội sẽ được đặt ở vị trí dễ tiếp cận hơn, với không gian mở, hiện đại và đạt các tiêu chí về phát triển bền vững. Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil trong cuộc họp báo ngày 24-8 tại Hà Nội - Ảnh: TRUNG QUÂN Đó là chia sẻ của Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil trong cuộc họp báo ngày 24-8, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan...

Cách chào đón đặc biệt của Tập đoàn Meta với Thủ tướng Việt Nam

Trong chuyến thăm và làm việc với Meta Platforms (trước đây là Facebook), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chụp ảnh trước tấm bảng có những dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính" cũng như ghi rõ tên các đối tác quan trọng và hoạt động hợp tác nổi bật của Meta tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu trước tấm bảng ghi rõ các đối tác quan trọng và hoạt...

Jensen Huang cam kết biến Việt Nam thành quê hương thứ hai của Nvidia

Jensen Huang, CEO tập đoàn nghìn tỷ Nvidia, đánh giá Việt Nam đã sẵn sàng cho sự phát triển AI và cam kết sẽ hợp tác trong quá trình này. Tại tọa đàm phát triển ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 11/12 ở Hòa Lạc, ông Jensen Huang đánh giá AI đang trở thành làn sóng mới và là điều kiện quan trọng cho sự phát triển của...

Cùng chuyên mục

Phong cảnh Việt Nam dưới dải ngân hà

Tôi từng nhớ da diết những đêm hè trải chiếu bên hiên nhà ngắm ánh sao đêm. Thứ ánh sáng lấp lánh của hàng tỉ ngôi sao vắt ngang bầu trời đêm thực chất là dải ngân hà. Cuộc sống thị thành ít cho cơ hội được ngắm những vì sao hội tụ lung linh ấy. May mắn thay, tôi lại được thưởng lãm ánh sao đêm qua những bức ảnh chụp dải ngân hà trên khắp mọi miền đất...

Mời đơn vị khảo sát và lập báo giá gói thầu chống thấm bể nước ngầm nhà làm việc Bộ Công Thương

1. Thời gian khảo sát và nộp báo giá: Trong giờ hành chính từ ngày 5 tháng 4 năm 2024 đến hết 16h00 ngày 9 tháng 4 năm 2024. Địa điểm nhận báo giá tại bộ phận văn thư số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.2. Thời gian thi công: 20 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.3. Yêu cầu về báo giá: Phải đảm bảo lập theo quy định về chi phí đầu tư xây...

Cầu vượt biển dài nhất miền Trung dần lộ diện

(Dân trí) - Công trình cầu qua cửa biển Thuận An (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) được cho là cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung, nhịp chính với cáp hỗn hợp dài và cao nhất nước. Dự án tuyến đường ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa biển Thuận An nối xã Hải Dương với phường Thuận An (thành phố Huế) giai đoạn 1 do Ban Quản lý dự án Đầu tư...

Dàn sao bóng đá Việt Nam dự đám cưới Quang Hải

HÀ NỘI-Đám cưới Nguyễn Quang Hải – Chu Thanh Huyền ở một khách sạn năm sao hôm nay như ngày hội quy tụ các ngôi sao bóng đá Việt Nam. Quang Hải tổ chức tiệc cưới riêng tư tối 6/4, mời nhiều người nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Trước đó, anh đã tổ chức đám cưới truyền thống hôm 28/3 ở quê nhà Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt...

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Sáng 7/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7-12/4. Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình...

Mới nhất

Người mẹ sốc khi biết con trai xin khai thác 3 tấn vàng dưới sông ở Phan Thiết

Ngày 6/4, mẹ của ông Huỳnh Phú T. (42 tuổi, trú xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) cho biết bà rất bất ngờ khi truyền thông đưa tin con trai gửi đơn xin khai thác 3 tấn vàng dưới dòng sông Cà Ty (TP Phan Thiết, Bình Thuận). “Con trai tôi từng nằm mơ thấy "kho...

Nhà đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm chung cư Hà Nội tăng 7,5 lần

Thị trường bất động sản đã có những tín hiệu tích cực Mới đây, theo báo cáo thị trường quý 1/2024 của batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản đã có những tín hiệu tích cực. Theo khảo sát của batdongsan.com.vn với môi giới về hoạt động của doanh nghiệp bất động sản họ đang làm việc, 19% cho biết...

Dàn sao bóng đá Việt Nam dự đám cưới Quang Hải

HÀ NỘI-Đám cưới Nguyễn Quang Hải – Chu Thanh Huyền ở một khách sạn năm sao hôm nay như ngày hội quy tụ các ngôi sao bóng đá Việt Nam. Quang Hải tổ chức tiệc cưới riêng tư tối 6/4, mời nhiều người nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Trước đó, anh đã tổ chức đám cưới truyền thống hôm...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Trung Quốc

Chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.TTXVN đưa tin, tham gia đoàn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương...

Mới nhất