Trang chủNewsThời sựKỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024): Đạo đức Cách mạng


anh-1-4-.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. (Tranh minh họa Hội nghị thành lập Đảng vào mùa xuân năm 1930 của họa sĩ Phi Hoanh tại Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Việt Nam).

Một trong những nội dung về Đảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và cũng là thực tiễn cuộc cách mạng về đạo đức đó là đạo đức cộng sản. Theo V.Lênin: “Đạo đức cộng sản là giúp xã hội loài người thoát khỏi ách bóc lột lao động. Đó là góp phần phá hủy xã hội cũ của bọn bóc lột, góp phần đoàn kết tất cả những người lao động chung quanh giai cấp vô sản sáng tạo ra xã hội mới”. V.Lênin cho rằng chuẩn mực đạo đức cộng sản của đảng viên là có đủ tư cách, phẩm chất xứng đáng là người lãnh đạo nhân dân, là tấm gương đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng vì giá trị tốt đẹp của con người và của xã hội.

Hồ Chí Minh kế thừa và sáng tạo nội dung đạo đức đó trên nền giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người đã đề ra và xây dựng nền đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Người khẳng định vai trò và sự nghiệp của Đảng chỉ có thể xác lập, duy trì, phát triển được là do có trí tuệ sáng suốt, tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, tổ chức chặt chẽ trên nền tảng đạo đức cách mạng. Theo Người, đạo đức cách mạng là gốc “cây không có gốc thì cây héo”; là nguồn “sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn”, là căn bản bởi “không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi được việc gì”.

“Căn bản” của đạo đức cách mạng là ở “chuẩn mực đạo đức”. Đó là phẩm chất cần có của người cán bộ, đảng viên; là thang giá trị, là thước đo để đánh giá, xem xét tố chất đạo đức cán bộ, đảng viên; là định hướng để tu dưỡng, rèn luyện xứng đáng là thành viên của đảng cách mạng chân chính. Không đáp ứng được những chuẩn mực đó, tất yếu đảng viên sẽ rơi vào suy thoái, làm mất niềm tin của dân và sa sút ý chí chiến đấu – yếu tố quyết định đến vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

Ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng, Hồ Chí Minh đã nêu ra những phẩm chất cơ bản của người cách mạng trong các mối quan hệ: với mình, với người và với công việc. Trong quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chính quyền mới, Người đã bổ sung và nêu rõ nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng. Người yêu cầu người cách mạng phải hội tụ đủ các phẩm chất: Trung với nước, hiếu với dân, ra sức làm việc cho Đảng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thương con người, tất cả vì dân; có tinh thần quốc tế trong sáng. Đồng thời Người cũng cảnh báo thiếu hoặc yếu một phẩm chất sẽ dẫn đến sai lầm, thất bại. Muốn vậy, người cách mạng phải rèn luyện, bồi đắp không ngừng phẩm chất cách mạng “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”.

chu-tich-ho-chi-minh-phat-bieu-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-iii-cua-dang-hop-tai-thu-do-ha-noi-tu-ngay-5-den-ngay-10.9.1960.png
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 10/9/1960. Kết thúc bài phát biểu, Người đã đọc mấy vần thơ trong đó có câu: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”

Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta tấm gương về đạo đức cách mạng của Người cộng sản, đó là nền tảng tinh thần, là giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chính tấm gương và tư tưởng đạo đức của Người đã góp phần rất quan trọng để các thế hệ cán bộ, đảng viên tin tưởng và làm theo trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng chế độ mới; đời sống đạo đức mới. Tuy vậy, sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay dù đã đạt được những tựu to lớn, toàn diện nhưng cũng đang đứng trước những thử thách lớn tác động sâu sắc đến đạo đức xã hội nói chung, trong đó có đạo đức cán bộ, đảng viên.

Vấn đề xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được chú trọng nhưng vẫn chưa đạt được yêu cầu, chưa tương xứng với tầm quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tình trạng suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên làm bức xúc trong dư luận. Hiện trạng xuống cấp đạo đức đang làm ô uế danh dự, vô liêm sỉ là điều rất đáng lo ngại, hơn thế, nó còn được che đậy bản chất với lớp bọc ngụy trang tinh vi bằng mọi thủ đoạn.

Sự suy thoái đạo đức do nhiều nguyên nhân, trước hết và quan trọng nhất là ở sự rèn luyện tu dưỡng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cùng với các biện pháp thiếu quyết liệt, đồng bộ của tổ chức và cơ quan quản lý. Cơ chế thị trường cùng với sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội cùng với sự giao thoa nhiều luồng văn hóa trong điều kiện hội nhập và phát triển của công nghệ có tác động đến nội bộ. Điều đó đã đặt ra yêu cầu mới và cao hơn đối với Đảng ta với tư cách là Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền. Để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; để Đảng xứng đáng là đạo đức, là văn minh, là hiện thân cao quý của lương tâm và phẩm giá của con người và dân tộc Việt Nam; để nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải đi đầu, gương mẫu và tiên phong trong cuộc chiến đấu mới, phải thật sự có đạo đức, có trí tuệ trên nền tảng và những di sản về đạo đức Hồ Chí Minh.

Trước tiên, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem đây là trách nhiệm và đòi hỏi nội tại của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc phát huy tính tự giác, chủ động bồi đắp nâng cao đạo đức cần phải trở thành nhu cầu rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên để không tự đánh mất mình trước cám dỗ danh vọng, tiền tài; là yếu tố căn cốt tạo nên sự vững bền của việc xây dựng Đảng về đạo đức.

Hồ Chí Minh đã cảnh báo nguy cơ của Đảng cầm quyền là: “Hủ hóa tư tưởng, chia rẽ, kiêu ngạo, coi khinh nhân dân, sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Cho nên trong xã hội đang biến đổi mạnh mẽ hiện nay, chủ động, tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái ngay từ trong cán bộ, đảng viên và trong nội bộ Đảng trở thành một yêu cầu thiết thực trong việc học tập và làm theo Bác. Đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải giữ tâm sáng, bản lĩnh vững vàng, nhạy cảm chính trị, tỉnh táo vượt qua chính mình, giữ vững liêm sỉ và nhân cách văn hóa trước mọi cám dỗ để xứng đáng với Đảng quang vinh và niềm tin yêu của nhân dân.

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên phải phù hợp với điều kiện mới, tư duy mới trên nền tảng truyền thống văn hóa tốt đẹp và cốt cách của người cộng sản. Đó là tận trung với Tổ quốc; tận hiếu với nhân dân; thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; dân chủ, sáng tạo, trung thực, cầu tiến bộ…

screenshot_1706920546.png
Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh chính là bảo vệ di sản quý báu của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phải xem việc hy sinh phấn đấu phục vụ nhân dân là gốc của chuẩn mực đạo đức. Cần nâng cao dân trí, bồi dưỡng văn hóa chính trị, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt, đồng thời dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Khuyến khích và tôn trọng sự giám sát của dân; không tự kiêu, xa lánh, vô cảm, lên mặt quan cách mạng; mà phải động viên cho dân “mở mồm ra”, tiếp thu thành khẩn những điều dân góp ý, nói đi đôi với làm và làm gương trước dân.

Các tầng lớp nhân dân đi theo Đảng, tin vào Đảng trước hết thông qua hành động và tấm gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy mà nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay cần hết sức quan tâm và đặt lên hàng đầu đó là tiếp tục rèn luyện, củng cố, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ta rất tự hào có được lãnh tụ Hồ Chí Minh, Người là tấm gương trong sáng về đạo đức và tư cách của người cộng sản. Di sản quý giá đó có ý nghĩa rất quan trọng và cần được phát huy trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay để Đảng ta giữ vững được uy tín và niềm tin trong nhân dân, đảm đương vai trò lãnh đạo cách mạng trong điều kiện mới nhằm thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.Nguồn

Cùng chủ đề

Nhà thơ nổi tiếng nào 26 tuổi đã làm Bộ trưởng?

5. Ông được bầu làm Viện sỹ Viện Hàn lâm Thơ thế giới vào năm nào?A2000B2001Từ 1984, ông làm Bộ trưởng đặc trách công tác văn hoá thông tin trực thuộc hội đồng Bộ trưởng, kiêm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam. Ông từng là Phó chủ tịch Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó chủ tịch hội đồng chỉ đạo...

Phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

NDO - Ngày 26/2, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN Đây là sự kiện quan trọng góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn...

Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam

Tại Cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, quốc...

Tổng Bí thư Việt Nam, Lào chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa hai đảng

Ngày 26.2, tại thủ đô Hà Nội, đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trong đó có công tác...

Phản bác các luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một mùa xuân đang đến với mọi người mọi nhà, trong không khí hân hoan chúng ta lại  cùng nhớ về một mùa xuân cách đây 94 năm, vào ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đờigần trọn một thế kỷ, Đảng lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thẳng lợi khác. Và xin nhắc lại phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ,...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cầu Rạch Miễu 2; khẩn trương bố trí vốn cho tuyến đê biển trọng yếu

*Khảo sát địa điểm dự kiến quy hoạch xây dựng cảng biển và khu phục hồi diện tích biển Gò Công, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh ý tưởng mở rộng không gian phát triển này; yêu cầu tỉnh Tiền Giang phối hợp với các...

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ hai cố Thủ tướng và Anh hùng dân tộc Trương Định

*Chiều cùng ngày, trong chương trình công tác tại tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng và đoàn công tác đã đến dâng hương, bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công đức của Anh hùng dân tộc, Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định - một trong...

Tháo gỡ 3 nút thắt để Đắk Nông phát triển bứt phá

Mảnh đất giàu tiềm năng và 3 nút thắtDù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đắk Nông có nhiều tiềm năng để phát triển bứt phá nếu giải quyết được những nút thắt về: Kết nối giao thông với vùng Đông Nam Bộ, chỉ tiêu...

Bài đọc nhiều

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát các công trình, dự án tại tỉnh Tiền Giang

* Đê kè biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang có tổng chiều dài 15,8km; có nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và khoảng 600 ngàn hộ dân, bảo vệ gần 54 ngàn ha đất tự nhiên trong đó có khoảng 43 ngàn ha đất canh tác của huyện, thị xã ven biển của tỉnh gồm: Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công và một phần huyện Chợ Gạo....

Việt Nam là quốc gia cởi mở về thể chế số

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam là quốc gia cởi mở trong xây dựng thể chế, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài. Chiều 21/3, tại trụ sở Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi tiếp đoàn Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Đây là khối các doanh nghiệp có nhiều ý kiến đóng góp nhất với Bộ TT&TT về các vấn đề xây dựng thể chế,...

Tấn công khủng bố tại Nga: đã có hơn 60 người thiệt mạng

NDO - Ngày 22/3, truyền thông Nga dẫn số liệu ban đầu của Trung tâm quan hệ công chúng thuộc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) cho biết, hơn 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc "Crocus City Hall" ở Krasnogorsk, ngoại ô Moskva. Hiện trường vụ nổ súng ở ngoại ô Moskva. (Ảnh: RIA Novosti) Theo các nguồn tin trên truyền thông Nga, vụ tấn công khủng...

Trưởng ban Đối ngoại TW hội kiến các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngày 22/3, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TW Lê Hoài Trung đã có các cuộc hội kiến các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 22/3, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã có các cuộc hội kiến Ủy viên Thường vụ...

Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đất

Tăng cơ hội tiếp cận đất đai theo nguyên tắc thị trường Với mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai; bảo đảm hài hòa quyền và lợi...

Cùng chuyên mục

Cả nước tiết kiệm 428.000 kWh điện

Tối ngày 23/3/20124, để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới cùng với 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam đã hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hành động tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ, từ 20h30 đến 21h30. Sự kiện Giờ Trái đất năm 2024 tại Việt Nam diễn ra với thông điệp “TIẾT KIỆM ĐIỆN - THÀNH...

Chó thả rông rượt vận động viên tập luyện tại giải Vô địch Quốc gia marathon

Những ngày qua, nhiều đoàn, vận động viên chuyên nghiệp trên khắp cả nước đã quy tụ về Phú Yên để tập luyện, chuẩn bị cho giải chạy.Nhiều vận động viên đánh giá, Phú Yên có cung đường chạy rộng thênh thang, cảnh quan hùng vỹ và khí hậu khí mát mẻ. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, các đoàn và vận động viên gặp nhiều tình huống “dở khóc dở cười” với chó, mèo thả rông.Chó...

Thanh tra nêu trách nhiệm một loạt sở, ngành Hà Nội về chậm xác định giá đất

Về vấn đề này, Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành 10 Kết luận thanh tra về nội dung chậm xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 10 Dự án.Các dự án này bao gồm: (1) ­Dự án Tổ hợp văn phòng và nhà ở Housinco Tân Triều tại ô đất CT5, khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện...

Nạn nhân kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ khủng bố nhà hát ở Moscow

Tối ngày 22/3, Natalya vừa cởi áo khoác và đang đứng xếp hàng tại lối vào khán phòng hòa nhạc 6.200 chỗ ngồi ở ngoại ô Thủ đô Moscow, nơi một nhóm nhạc rock thời Liên Xô chuẩn bị biểu diễn. "Tôi vừa định bước vào trong thì tiếng...

Gặp sự cố khi bay, vận động viên dù lượn tử vong

Một vận động viên tham gia giải dù lượn bất ngờ rơi từ trên không xuống đất, chấn thương nặng. Dù được tích cực cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngày 24-3, nguồn tin của Báo SGGP xác nhận, một vận động viên tham gia giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" (tỉnh Kon Tum) gặp sự cố bay, tử vong. Thông tin...

Mới nhất

Nhiều cách ‘dụ’ trò mê sách

Phụ huynh đồng hành cùng conVới Trường tiểu học Lương Thế Vinh (quận Sơn Trà), có một phong trào thu hút không chỉ học sinh mà cả phụ huynh cùng tham gia mang tên "Đằng sau thành công của con là bóng...

Chứng khoán lập đỉnh mới, săn cổ phiếu tốt để giải ngân

Thị trường chứng khoán trong tuần qua đã có chuỗi các phiên giao dịch tích cực khi VN-Index xác lập đỉnh ngắn hạn mới và thanh khoản lập kỷ lục.Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng 18,02 điểm (+1,43%) lên mức 1.281,8 điểm.Trong tuần, thanh khoản trên HOSE đạt 151.877,51 tỉ đồng, tăng mạnh 20,4% so với tuần...

Thanh tra nêu trách nhiệm một loạt sở, ngành Hà Nội về chậm xác định giá đất

Về vấn đề này, Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành 10 Kết luận thanh tra về nội dung chậm xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 10 Dự án.Các dự án này bao gồm: (1) ­Dự án Tổ hợp văn phòng và nhà ở...

‘Phao cứu sinh’ giúp giảm nguy cơ đột quỵ não tái phát

Theo PGS.TS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, thời gian nằm viện trung bình trong giai đoạn cấp của bệnh nhân đột quỵ não là từ 4 ngày (thiếu máu cục bộ) và 7 ngày (chảy máu não).Những người sống sót sau đột quỵ thường được chuyển từ chăm sóc cấp...

Bài tập cho cự ly 5km, 10km theo kỷ lục gia thế giới Ingebrigtsen

Nhà vô địch Olympic và thế giới Jakob Ingebrigtsen chia sẻ bài tập đầy thử thách nhưng hiệu quả, giúp các runner xây dựng nền tảng thể lực và tốc độ để thi 5km và 10km . Sau chấn thương gót chân vào năm ngoái, Ingebrigtsen tiết lộ anh đang tăng cường thể lực khi đặt mục tiêu cho...

Mới nhất