Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố, thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ có trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố; sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm; tham gia cứu nạn, cứu hộ, các tình huống cấp bách.