Trang chủAuthority of external informationThông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối...

Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Ngày 06/5/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2019. Cổng Vietnam.vn xin trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung Thông tư này:

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/2019/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG, PHÁT NỘI DUNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; quyền và trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Báo chí đối ngoại là báo in, báo điện tử, kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quy hoạch báo chí đối ngoại.

2. Báo chí thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại là báo in, báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình không bao gồm báo chí đối ngoại quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 4. Nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí gồm thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam và thông tin giải thích, làm rõ quy định tại khoản 1 các Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 5. Nguyên tắc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

1. Đăng, phát nội dung thông tin đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân Việt Nam.

2. Không đăng, phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.

Chương II

YÊU CẦU VỀ VIỆC ĐĂNG, PHÁT NỘI DUNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN BÁO CHÍ

Điều 6. Đối với báo chí đối ngoại

1. Đối với thông tin về các vấn đề quan trọng của Việt Nam và thế giới: Sau khi nhận được quan điểm của Nhà nước Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, việc đăng, phát được thực hiện như sau:

a) Vị trí đăng, phát: Trang nhất đối với báo in; trang chủ đối với báo điện tử; bản tin thời sự đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại;

b) Thời gian đăng, phát: Chậm nhất 02 giờ đối với báo điện tử; 05 giờ đối với báo điện tử phải chuyển ngữ; 24 giờ đối với báo in; phát vào bản tin thời sự kế tiếp đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại.

2. Đối với thông tin giải thích, làm rõ: Đăng, phát ở vị trí dễ tiếp cận, vào thời gian sớm nhất.

3. Đối với các nội dung thông tin đối ngoại khác quy định tại Điều 4 Thông tư này: Đăng, phát vào thời gian trong ngày.

4. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài:

a) Tăng số lượng tin, bài, chương trình sản xuất tiếng nước ngoài (không qua quy trình chuyển ngữ) để đăng, phát trên báo chí;

b) Chủ động tăng số lượng ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng nước ngoài để phục vụ đối tượng thông tin đối ngoại ở các quốc gia khác nhau, trong đó chú trọng phát triển các thứ tiếng ở địa bàn trọng điểm của thông tin đối ngoại theo từng thời kỳ.

Điều 7. Đối với báo chí thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại

Khi thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại, khuyến khích:

1. Đăng, phát kịp thời, ở vị trí dễ tiếp cận.

2. Đăng, phát thông tin về quan điểm của Nhà nước Việt Nam đối với vấn đề trong nước và quốc tế vào thời gian sớm nhất hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Đăng, phát tin, bài, chương trình có nội dung thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài hoặc phụ đề bằng tiếng nước ngoài để thúc đẩy hiệu quả thông tin đối ngoại.

4. Các đài phát thanh, truyền hình ở địa phương:

a) Tổ chức phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát trên đài phát thanh, truyền hình quốc gia trên cơ sở thỏa thuận giữa các cơ quan báo chí về nhu cầu đăng, phát;

b) Cung cấp nội dung thông tin của địa phương để đăng, phát trên báo chí đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới.

Chương III

QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của báo chí đối ngoại

1. Quyền của báo chí đối ngoại:

a) Được Nhà nước ưu tiên đặt hàng thực hiện đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí;

b) Được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí Việt Nam và trên các phương tiện truyền thông của nước ngoài.

2. Trách nhiệm của báo chí đối ngoại:

a) Thiết lập chuyên trang, chuyên mục (đối với báo in, báo điện tử), nhóm chương trình, chuyên đề (đối với kênh phát thanh, truyền hình) về nội dung thông tin đối ngoại;

b) Đảm bảo có phóng viên, biên tập viên theo dõi về thông tin đối ngoại;

c) Phối hợp, chia sẻ tin, bài, chương trình được Nhà nước đầu tư cho các cơ quan báo chí, tổ chức, các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước;

d) Chủ động đăng, phát các tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các phương tiện truyền thông của nước ngoài và báo chí của người Việt Nam ở nước ngoài;

đ) Khuyến khích chọn lọc các tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình về thông tin đối ngoại để đăng, phát trên các mạng xã hội, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ và nguyên tắc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện tổng kết, đề xuất khen thưởng, báo cáo kết quả thực hiện nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/11 hằng năm hoặc khi có yêu cầu (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của báo chí thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại

1. Quyền của báo chí thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại:

a) Được Nhà nước đặt hàng thực hiện đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí;

b) Được Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí Việt Nam.

2. Trách nhiệm của báo chí thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại:

a) Thông tin tích cực về đất nước và con người Việt Nam trên các lĩnh vực;

b) Khuyến khích mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề để tăng cường hiệu quả thông tin đối ngoại và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ quốc gia;

c) Phân công phóng viên, biên tập viên theo dõi về thông tin đối ngoại;

d) Tổ chức tổng kết, đề xuất khen thưởng, báo cáo kết quả thực hiện nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí khi có yêu cầu.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí

1. Chỉ đạo, thúc đẩy các cơ quan báo chí đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí theo quy định tại Thông tư này.

2. Hỗ trợ kinh phí (nếu có) cho báo chí thực hiện đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chỉ đạo, kiểm tra việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí địa phương.

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các quy định tại Thông tư này về Bộ Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu.

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Cục Thông tin đối ngoại có trách nhiệm:

a) Theo dõi việc thực hiện các quy định tại Thông tư này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này; tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Đánh giá hiệu quả việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí;

c) Cung cấp thông tin, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại;

d) Phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển báo chí đối ngoại.

2. Cục Báo chí có trách nhiệm phối hợp theo dõi việc thực hiện các quy định tại Thông tư này đối với các cơ quan báo in và báo điện tử.

3. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có trách nhiệm phối hợp theo dõi việc thực hiện các quy định tại Thông tư này đối với các đài phát thanh, truyền hình.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, điều chỉnh./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban chỉ đạo công tác TTĐN;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các cơ quan báo chí; Chủ quản báo chí;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu: VT, TTĐN.(350).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/….

…, ngày … tháng … năm 2019

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Tình hình thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí năm …

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI DUNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN BÁO CHÍ

1. Kết quả đạt được

– Thông tin chính thức về Việt Nam;

– Thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam;

– Thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam;

– Thông tin giải thích, làm rõ;

(Trong đó nêu rõ: số lượng tin, bài, chương trình/năm; số lượng chuyên trang, chuyên mục).

2. Khó khăn, hạn chế

3. Nguyên nhân

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG, PHÁT NỘI DUNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN BÁO CHÍ

1. Kết quả đạt được

2. Khó khăn, hạn chế

3. Nguyên nhân

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thông tin đối ngoại trên báo chí; các giải pháp để hạn chế tối đa các sai sót trên báo chí, đảm bảo không làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia; không ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước.

2. Đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách đối với Nhà nước để tạo thuận lợi, thúc đẩy báo chí Việt Nam thực hiện hiệu quả việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại.

 


Nơi nhận:
– …………….;
– …………….;
– Lưu: VT, ….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng dấu)

Cùng chủ đề

Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Sáng 25/4, Bộ Ngoại giao trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam - Ảnh: VGP/Hải Minh Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hùng của cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ...

Thể lệ cuộc thi bút ký, phóng sự về công nhân, Công đoàn và người lao động Hà Tĩnh

VPĐD BÁO LAO ĐỘNG KV BẮC TRUNG BỘ   -   Thứ năm, 25/04/2024 14:03 (GMT+7) Trăn trở, hành động của các cấp lãnh đạo với tất cả tấm lòng, tinh thần trách nhiệm với đời sống công nhân viên chức, người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn.Thể loại: Bút ký, phóng sự, ghi chép, ký sự chân dung; phóng sự ảnh, truyền hình.Yêu cầu về tác phẩm dự thi: Tác phẩm...

Thi tác phẩm nhiếp ảnh, âm nhạc kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô

TPO - Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô 10/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội mở rộng và sáng tác ca khúc "Thanh âm Hà Nội". Hai cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những tác phẩm hay, chất lượng phản ánh sinh động, chân thật về Thủ đô. Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội mở...

Xây dựng TP. Gò Công trở thành trung tâm đô thị phía Đông tỉnh Tiền Giang

Nỗ lực đưa Gò Công lên thành phố Ngày mai, 26.4, Lễ công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập TP. Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang chính thức được tổ chức. Trao đổi với...
07:08:07

Tết Síp Xí của người Thái Mường Lò

⁣Bản Cang Nà hôm nay như khoác lên mình chiếc áo mới. Khắp bản làng, đồng bào Thái đang chuẩn bị đón một ngày lễ quan trọng, đó là lễ Síp Xí, được tổ chức sau khi vụ mùa thu hoạch, con trâu được nghỉ ngơi. Những chiếc áo mới được mang ra, chiếc khăn Piêu truyền tay như một món quà. Bên chân nhà sàn, các cô gái Thái trẻ trung xinh xắn trong trang phục áo Cóong...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

07:08:07

Tết Síp Xí của người Thái Mường Lò

⁣Bản Cang Nà hôm nay như khoác lên mình chiếc áo mới. Khắp bản làng, đồng bào Thái đang chuẩn bị đón một ngày lễ quan trọng, đó là lễ Síp Xí, được tổ chức sau khi vụ mùa thu hoạch, con trâu được nghỉ ngơi. Những chiếc áo mới được mang ra, chiếc khăn Piêu truyền tay như một món quà. Bên chân nhà sàn, các cô gái Thái trẻ trung xinh xắn trong trang phục áo Cóong...
07:08:07

Tiếng hát Canh nơi miền quan họ

⁣Làng Diềm là nơi thờ Đức vua Bà thủy tổ quan họ và cũng là nơi có ngôi nhà cổ chỉ dành riêng cho các thế hệ những người hát quan họ, đã có tuổi đời lên tới hơn trăm năm, gọi là Nhà Chứa. Đây là ngôi Nhà Chứa quan họ duy nhất ở vùng Kinh Bắc, Bắc Ninh hiện nay vẫn còn giữ được nguyên nếp nhà cổ. Và chính tiếng hát Canh đối cổ đã phần...
07:08:07

Chùa Ba Vàng nơi tâm linh hội tụ

Nằm trên ngọn núi thiêng Thành Đẳng, chùa tại lạc ở một vị trí rất đẹp ở phía Tây thị xã Uông Bí, có mạch phong thủy bắt nguồn từ chùa Đông - Yên Tử, đây là vị trí mà theo các bậc tiền nhân, là nơi hội tụ khí thiêng trời đất, địa thế cân bằng âm dương với long chầu hổ phục, rất đắc địa để xây chùa tri ân Phật tử... Từ một ngôi chùa nhỏ bé...
07:08:08

Việt Nam – Nhà của tôi

Nguồn

Xin chào Việt Nam… !

Video này tác giả thực hiện là quá trình đi lại hơn 5 năm làm việc kết hợp với những chuyến du lịch ở khắp Việt Nam, 28 tỉnh thành ven biển, đảo và các điểm đến du lịch hấp dẫn... Nguồn

Bài đọc nhiều

Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023

Căn cứ kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức của Cục Thông tin đối ngoại năm 2023 đối với các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo. Quyết định số 02/QĐ-TTĐN ngày 5/1/2024 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức của Cục Thông tin...

Công đoàn Cục Thông tin đối ngoại tổ chức hiến máu tình nguyện

Hiện nay, nhiều bệnh viện không đủ cơ số đơn vị máu, chế phẩm máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tô đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho xã hội và có lợi cho sức khoẻ, hiến máu giúp tăng...

Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Từ ngày 22/10, Nghị định 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) chính thức có hiệu lực và thay thế Quyết định 79/2010/QĐ-TTg. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao nhất trong lĩnh vực TTĐN. Cổng Vietnam.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị định này CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng...

Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1079/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng...

VĂN BẢN QUẢN LÝ

1. Văn bản pháp luật liên quan Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề...

Cùng chuyên mục

Thông tư Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính...

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2019/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin...

Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1079/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng...

Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối...

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị khoá XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận...

Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Từ ngày 22/10, Nghị định 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) chính thức có hiệu lực và thay thế Quyết định 79/2010/QĐ-TTg. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao nhất trong lĩnh vực TTĐN. Cổng Vietnam.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị định này CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng...

Công đoàn Cục Thông tin đối ngoại tổ chức hiến máu tình nguyện

Hiện nay, nhiều bệnh viện không đủ cơ số đơn vị máu, chế phẩm máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tô đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho xã hội và có lợi cho sức khoẻ, hiến máu giúp tăng...

Mới nhất

Mục tiêu lợi nhuận 550 tỷ đồng, cổ tức duy trì tỷ lệ 10%

ĐHĐCĐ Chứng khoán BIDV: Mục tiêu lợi nhuận 550 tỷ đồng, cổ tức duy trì tỷ lệ 10%ĐHĐCĐ đã thông qua mức cổ tức năm 2023 là 10%, bằng cổ phiếu. Tỷ lệ chi trả dự kiến năm tới cũng là 10%. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường...

Công bố nghị quyết của QH thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết sự kiện thành lập thành phố Bến Cát là cột mốc quan trọng của tỉnh. Bến Cát còn nhiều mục tiêu lớn phải phấn đấu và rất nhiều việc cần phải làm tốt hơn để trở...

Hội Nông dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ nhiều mô hình hiệu quả giúp hội viên vươn lên làm giàu

Ngày 24/4, tại phường Thủy Biều, TP.Huế, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị "Đánh giá hiệu quả mô hình do Hội...

Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm …

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Quản lý ngoại thương, 01 năm trước khi kết thúc thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định tiến hành rà soát cuối kỳ đối với việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá. Nội dung...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Kinh tế

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp. Cùng dự có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy...

Mới nhất

07:08:07
07:08:07