Trang chủNewsThời sựKhơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà...

Khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến

Tại cuộc gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội đang tập trung nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý toàn diện, đầy đủ cho sự phát triển của Thủ đô.

Chiều 27/3, phát biểu tại cuộc gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội đang tập trung nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý toàn diện, đầy đủ cho sự phát triển của Thủ đô; và đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục khơi dậy khát vọng và trách nhiệm để phát triển Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần tiếp tục khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng, thành phố sáng tạo, thành phố vì hòa bình, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Mục tiêu quan trọng là quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, phát triển ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hoàn toàn nhất trí với đề xuất của các đại biểu về việc Hà Nội cần đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; triển khai hiệu quả Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cuộc gặp mặt rất có ý nghĩa, mang đậm tinh thần đại đoàn kết. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu căn dặn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”; trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam cũng luôn tự hào là “con rồng, cháu tiên”, sinh từ một bọc, cùng chung nguồn cội, đều là anh em một nhà.

Phát huy truyền thống của Thủ đô, nhất là Đảng bộ Thủ đô như lời căn dặn của Bác Hồ phải luôn là Đảng bộ gương mẫu và đi đầu; thành phố cần tập trung ưu tiên hoàn thành thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, đồng đều, bền vững và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định đây là đường lối chiến lược quan trọng, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Vừa qua, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tên gọi này được chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xuất bởi mục tiêu cao nhất chính là xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chính sách, tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình đẳng, tôn trọng nhu cầu tự do tôn giáo; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; trong đó có đồng bào các dân tộc; tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, trình độ.

Qua đó, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường, từ đó phát huy tiềm năng, uy tín, vị trí xã hội của mỗi cá nhân để đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, Quốc hội Khóa XV đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở tích hợp gần 200 chính sách.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết với 10 cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả hơn nữa Chương trình này.

Quốc hội đã có những hình thức hoạt động linh hoạt hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đặt ra. Lần đầu tiên, công tác dân nguyện được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào trong chương trình phiên họp hằng tháng…

Quốc hội khóa XV được bầu ra với cơ cấu đại biểu đại diện đầy đủ cho các giới trong xã hội, trong đó, đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số chiếm 17,84%, cao nhất trong 15 khóa Quốc hội, lần đầu tiên có thêm đại diện của hai dân tộc thiểu số rất ít người (Lự và Brâu); có 5 vị chức sắc tôn giáo; 119 nhà giáo và nguyên là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; tỷ lệ đại biểu có trình độ chuyên môn, học vấn cao (12 Giáo sư, 20 Phó Giáo sư, 144 Tiến sĩ, 248 Thạc sĩ)…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng các thành tích, đóng góp của cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô thời gian qua.

Đề cập những kết quả, thành tựu hết sức quan trọng của Hà Nội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, các nhân sĩ, trí thức đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội có sự đóng góp rất đáng trân trọng.

Nhắc lại mục tiêu được Đảng ta xác định tại Đại hội lần thứ XIII đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Hà Nội với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và lợi thế, tiềm năng mà không nơi nào có được, đang đứng trước sứ mệnh lịch sử.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 và đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang quyết liệt đôn đốc các cơ quan hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 để báo cáo Quốc hội.

Khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến ảnh 3

Toàn cảnh cuộc gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2024 trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt với Hà Nội là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, trong đó có cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương về vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững…

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nhiều ý kiến, kiến nghị được các đại biểu nêu ra tại cuộc gặp, đều nằm trong các chính sách lớn, các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội quy định tại dự thảo luật Luật Thủ đô (sửa đổi), là một đạo luật về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô trong tất cả các lĩnh vực, khắc phục tình trạng “luật khung, luật ống” của luật hiện hành…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại nhân dân.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện các thành viên trong Đoàn bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ niềm tin sâu sắc đối với công cuộc đổi mới đất nước và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí do Đảng lãnh đạo; đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử ngày càng đổi mới, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng cao kỳ vọng của nhân dân.

Cùng chủ đề

Gặp mặt đại biểu trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số Hà Nội

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ...

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CỘNG HOÀ PHẦN LAN JUSSI HALLA-AHO RỜI HÀ NỘI, KẾT THÚC TỐT ĐẸP CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM

Chiều tối 26/3, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hoà Phần Lan đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3/2024, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho nhân chuyến thăm chính...

Nguyễn Văn Toàn: ‘Xin CĐV nhẹ nhàng với cầu thủ Việt Nam’

Hà NộiSau trận thua Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 tối 26/3, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cảm thấy có lỗi với người hâm mộ, mong vẫn nhận được sự ủng hộ để đội tuyển trở lại mạnh mẽ. "Thua trận rất buồn và thất vọng", Văn Toàn nói sau thất bại trước Indonesia trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2026. "Cả đội đều cảm thấy có lỗi với người hâm mộ. Họ đã đến...

Đề xuất đường sắt tốc độ cao 350 km/h chuyên chở khách

Hà NộiBộ Giao thông vận tải đề xuất đường sắt tốc độ cao 350 km/h được dùng để chở hành khách và vận tải hàng hóa khi có nhu cầu, còn tuyến hiện hữu chuyển hết sang chở hàng. Thông tin được nêu trong cuộc họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan...

Nữ sinh ‘toàn năng’ của trường Kim Liên được kết nạp Đảng

Hà NộiTừng làm Phó bí thư Đoàn trường, điểm học tập luôn trên 9,4 và giỏi ngoại ngữ, Bảo Nhi được Đảng bộ trường THPT Kim Liên kết nạp. Phùng Bảo Nhi, lớp 12A11, là một trong 7 học sinh trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa, được kết nạp Đảng ngày 25/3. Trong 20 năm qua, đây là đợt kết nạp học sinh đầu tiên của Đảng bộ trường."Sự kiện này là cột mốc đáng nhớ, giúp em...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Tọa đàm về Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Liên hợp quốc về quyền con người

Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát của Liên hợp quốc về quyền con người (UPR) là một trong những cơ chế quan trọng nhất của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, với nhiệm vụ rà soát tình hình nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc, qua đó thúc đẩy các nước thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết về quyền con người với nguyên tắc đối thoại, hợp...

Cấm tuyệt đối hay không việc lái xe khi có nồng độ cồn?

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, cho ý kiến trong phiên thảo luận về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sáng nay là quy định “cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. Sáng 27/3, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, Phó Chủ...

Đồng Tháp tiến hành kỳ họp đột xuất Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 21/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, khóa X tiến hành kỳ họp đột xuất lần thứ 8. Theo Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2026. “Những nội dung được...

Gốm Biên Hòa chỉ còn lại sự hào quang của quá khứ

NDO - Gốm Biên Hòa hình thành và phát triển xuất phát từ sự giao thoa của các dòng gốm Việt, Chăm, Hoa trên địa bàn, cộng với kỹ thuật tạo tác, pha chế men mầu của phương Tây nên ở khu vực phía nam không nơi sánh được. Thậm chí, trong nghệ thuật làm gốm ở Việt Nam, chỉ có mầu men tại Biên Hòa có danh xưng quốc tế là Vert de Bienhoa. Tuy nhiên, những...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Ngày 26/3/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh TTXVN) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống Putin được nhân dân Nga tín nhiệm bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 2024-2030 với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử...

Bài đọc nhiều

Hành trình 20 năm lột xác của Phú Quốc: Trái ngọt từ công cuộc ‘kéo đại bàng về làm tổ’

Được ví như "đảo thiên đường" với quần thể 28 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng những năm 2000, người ta vẫn chỉ biết tới Phú Quốc là một trong 20 bãi biển hoang sơ đẹp nhất châu Á (đánh giá của CNN). Chỉ đến khi có sự xuất hiện của hàng loạt nhà đầu tư lớn với chiến lược phát triển hạ tầng du lịch bài bản, Phú Quốc mới thật sự lột xác. Định hình một "điểm đến mới...

VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Philippe Troussier đồng thuận chia tay, hai tiếng sau trận thua Indonesia 0-3 ở vòng loại World Cup 2026 tối 26/3. "Chúng tôi vừa họp với HLV Troussier. Hai bên cùng thống nhất chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024", Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi xác nhận với VnExpress, sau cuộc họp tại trụ sở VFF. Ông Khôi cho biết, HLV Troussier gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, CLB, VFF cũng như...

Vì sao cầu Baltimore sập và những chi tiết đáng chú ý về vụ việc?

Thống đốc bang Maryland đã ngăn người dân đi qua cầu sau khi con tàu gửi tín hiệu khẩn cấp, nhờ vậy đã cứu được nhiều người. Có thể phải mất một thời gian nữa, một trong những cảng đông đúc nhất ở bờ đông nước Mỹ mới có thể...

Đề xuất đường sắt tốc độ cao 350 km/h chuyên chở khách

Hà NộiBộ Giao thông vận tải đề xuất đường sắt tốc độ cao 350 km/h được dùng để chở hành khách và vận tải hàng hóa khi có nhu cầu, còn tuyến hiện hữu chuyển hết sang chở hàng. Thông tin được nêu trong cuộc họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan...

Hà Nội mùa lá rụng đẹp đến nao lòng

Hà Nội đang bước vào thời điểm giao mùa đẹp đến nao lòng, khi khoác lên mình sắc màu thơ mộng của những chiếc lá vàng, đỏ rụng phủ kín nhiều tuyến phố. Laodong.vn Nguồn

Cùng chuyên mục

Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực

Chiều 27/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Chào mừng bà Bộ trưởng Mary Ng và Phái đoàn thương mại Canada sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, chuyến thăm góp phần tích cực vào việc củng...

Gặp mặt đại biểu trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số Hà Nội

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ...

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trước đó, tại kỳ họp ngày 13/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã thông qua Nghị quyết về...

Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh 2024

Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - dẫn đầu đoàn công tác thăm, chúc mừng các vị Giám mục, Linh mục và chức sắc nhân Lễ Phục sinh 2024. ...

Hội nghị giao ban công tác kỹ thuật toàn quân Quý I năm 2024

(Bqp.vn) - Chiều 27/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kỹ thuật toàn quân Quý I năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong toàn quân. Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật. Dự hội nghị có Thiếu...

Mới nhất

Mới nhất