Powered by Techcity

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(TTXVN) – Sau 3 ngày (16-18/5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Ðảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 18-5.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. Ảnh: TRÍ DŨNG – TTXVN

* Thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng

Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. BCH Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của Hội nghị.

Ðánh giá cao sự chuẩn bị của các tiểu ban, BCH Trung ương nhất trí về cơ bản với dự thảo Ðề cương các báo cáo và cho nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đối với các đề xuất, kiến nghị của các tiểu ban. Trung ương yêu cầu các tiểu ban cần khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Hội nghị, hoàn thiện các Ðề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát; trên cơ sở đó sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện theo kế hoạch đã đề ra; trình bày ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Ðại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 (100 năm thành lập Ðảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VGP/NHẬT BẮC

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, phải căn cứ vào kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện Ðiều lệ và Cương lĩnh của Ðảng (bổ sung, phát triển năm 2011); đồng thời bám sát vào Cương lĩnh, Nghị quyết Ðại hội XIII, các Nghị quyết Trung ương khóa XIII và thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh; phân tích sâu sắc các nguyên nhân; dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước, khu vực và thế giới, để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; làm rõ những nội dung đổi mới, những nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn của nhiệm kỳ khóa XIII so với các nhiệm kỳ trước; dự báo khả năng thực hiện Cương lĩnh, mục tiêu Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng làm rõ những vấn đề lớn, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

* Ðịnh hướng cho toàn Ðảng chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng

Hội nghị đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào Tờ trình và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị; tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến, bao gồm: Những nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW còn phù hợp; những nội dung cần kế thừa nhưng phải có điều chỉnh, bổ sung; những nội dung cụ thể hóa các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương khóa XIII; những nội dung không kế thừa Chỉ thị số 35-CT/TW, cần được lược bỏ cho phù hợp với thực tiễn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là công việc hệ trọng, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Ðảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

Các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và đại hội đảng bộ cấp trên; đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp ủy cấp mình. Báo cáo của BCH đảng bộ cần quán triệt định hướng chuẩn bị Văn kiện trình Ðại hội XIV; bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ tới và tầm nhìn xa hơn. Việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao. Chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng Ðiều lệ, quy chế, quy định của Ðảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.

BCH Trung ương giao cho Bộ Chính trị, sau Hội nghị này, khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để định hướng cho toàn Ðảng chuẩn bị và tiến hành thành công Ðại hội các cấp, góp phần cho thành công Ðại hội XIV của Ðảng.

* Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, BCH Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Ðảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20-5-2024; và với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao bầu bổ sung vào Bộ Chính trị các đồng chí: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ðỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

BCH Trung ương đã quyết định để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về các điều Ðảng viên không được làm.

BCH Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Ðảng đối với các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Mai Tiến Dũng, nguyên ủy viên Trung ương Ðảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; và cách chức tất cả các chức vụ trong Ðảng đối với đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vì đã vi phạm quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, ngay sau Hội nghị này, cần phải nghiêm túc, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện Ðại hội trình Hội nghị Trung ương 10 xem xét, quyết định vào cuối năm nay để gửi xin ý kiến của đại hội Ðảng bộ các cấp; chỉ đạo thật tốt việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng. Ðồng thời, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024 – 2025 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.Nguồn

Cùng chủ đề

Thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ với tổng trị giá đạt 74,1 tỉ đồng

(CT) - Ngày 14-6, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban, báo cáo công tác Hội và phong trào CTÐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong 6 tháng cuối năm 2024. Lãnh đạo Hội CTĐ các quận, huyện chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao công trình sửa chữa, nâng cấp bếp ăn của Nhà nuôi trẻ Hướng Dương. Trong 6 tháng...

Rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý

(CT) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 2314/UBND-KSTT về việc rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) quá hạn đang xử lý. Người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ảnh: CTV Thực hiện...

Hơn 70 doanh nghiệp tham dự chương trình Cà phê doanh nhân kỳ 2

(CT) - Ngày 14-6, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân kỳ 2 năm 2024 với chủ đề “Hệ sinh thái CBA - Kết nối kinh doanh hiệu quả trên nền tảng số”. Doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong khuôn khổ chương trình. Chương trình kỳ này có sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, hội viên chia sẻ, giới thiệu về doanh nghiệp của...

Nâng tầm Lễ hội Vườn trái cây Tân Lộc

Nhiều năm qua, vào dịp Tết Ðoan Ngọ mùng 5 tháng 5 (âm lịch), Lễ hội Vườn trái cây ở cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc; là điểm đến thú vị của du khách gần xa. Năm nay, Lễ hội được tổ chức nhiều ngày và nhiều hoạt động hơn, nhằm tạo điều kiện kích cầu du lịch địa phương. Du khách chiêm ngưỡng, chụp hình cạnh các...

Khởi động dự án thu gom rác thải nhựa bằng bẫy rác và thiết lập hệ thống tái chế tại TP Cần Thơ

(CT) - Ngày 15-6-2024, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ phối hợp tổ chức CLEAR RIVERS tổ chức Lễ khởi động Dự án thí điểm cải thiện việc thu gom rác thải nhựa bằng bẫy rác và thiết lập hệ thống tái chế địa phương tại Cần Thơ; Lễ ra quân thực hiện công trình thanh niên tại rạch Cái Khế, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức...

Cùng tác giả

Thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ với tổng trị giá đạt 74,1 tỉ đồng

(CT) - Ngày 14-6, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban, báo cáo công tác Hội và phong trào CTÐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong 6 tháng cuối năm 2024. Lãnh đạo Hội CTĐ các quận, huyện chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao công trình sửa chữa, nâng cấp bếp ăn của Nhà nuôi trẻ Hướng Dương. Trong 6 tháng...

Rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý

(CT) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn số 2314/UBND-KSTT về việc rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) quá hạn đang xử lý. Người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Ảnh: CTV Thực hiện...

Hơn 70 doanh nghiệp tham dự chương trình Cà phê doanh nhân kỳ 2

(CT) - Ngày 14-6, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân kỳ 2 năm 2024 với chủ đề “Hệ sinh thái CBA - Kết nối kinh doanh hiệu quả trên nền tảng số”. Doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong khuôn khổ chương trình. Chương trình kỳ này có sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, hội viên chia sẻ, giới thiệu về doanh nghiệp của...

Nâng tầm Lễ hội Vườn trái cây Tân Lộc

Nhiều năm qua, vào dịp Tết Ðoan Ngọ mùng 5 tháng 5 (âm lịch), Lễ hội Vườn trái cây ở cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc; là điểm đến thú vị của du khách gần xa. Năm nay, Lễ hội được tổ chức nhiều ngày và nhiều hoạt động hơn, nhằm tạo điều kiện kích cầu du lịch địa phương. Du khách chiêm ngưỡng, chụp hình cạnh các...

Khởi động dự án thu gom rác thải nhựa bằng bẫy rác và thiết lập hệ thống tái chế tại TP Cần Thơ

(CT) - Ngày 15-6-2024, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ phối hợp tổ chức CLEAR RIVERS tổ chức Lễ khởi động Dự án thí điểm cải thiện việc thu gom rác thải nhựa bằng bẫy rác và thiết lập hệ thống tái chế địa phương tại Cần Thơ; Lễ ra quân thực hiện công trình thanh niên tại rạch Cái Khế, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức...

Cùng chuyên mục

Hơn 70 doanh nghiệp tham dự chương trình Cà phê doanh nhân kỳ 2

(CT) - Ngày 14-6, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân kỳ 2 năm 2024 với chủ đề “Hệ sinh thái CBA - Kết nối kinh doanh hiệu quả trên nền tảng số”. Doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm trong khuôn khổ chương trình. Chương trình kỳ này có sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, hội viên chia sẻ, giới thiệu về doanh nghiệp của...

Cần Thơ tuyên dương 71 người nộp thuế tiêu biểu năm 2023

(CT) - Chiều 13-6, Cục Thuế TP Cần Thơ tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế tiêu biểu năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Ông Dương Tấn Hiển trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2023. Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND TP Cần Thơ; ông Dương Tấn Hiển, Phó...

Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024

(CT) - Ngày 12-6, UBND quận Thốt Nốt tổ chức Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) quận lần thứ IV năm 2024. Các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận Thốt Nốt chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu quận Thốt Nốt dự Đại hội đại biểu các DTTS TP Cần Thơ lần thứ IV năm 2024. Ảnh: NGỌC QUYÊN Quận Thốt Nốt có 429 hộ DTTS, với 1.102 nhân khẩu. Giai đoạn 2019-2024, hệ thống...

Sáp nhập 4 phường thuộc quận Ninh Kiều, dôi dư 181 người làm việc

(CT) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Đề án số 05/ĐA-UBND sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Cần Thơ. Đề án này thay thế Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 27-4-2024 của UBND TP Cần Thơ. Ngoài các chế độ, chính sách theo quy định của Trung ương, thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ đối với CB, CC, VC, người lao động...

TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện 18/35 nhiệm vụ cải cách hành chính

(CT) - Từ đầu năm đến nay, TP Cần Thơ đã triển khai, thực hiện 18/35 nhiệm vụ, hoạt động của kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024. Các nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Đoàn kiểm tra CCHC thành phố kiểm tra công tác CCHC tại Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ. Trong 6 tháng đầu năm, đoàn kiểm tra CCHC thành phố đã tiến hành kiểm...

Đại biểu HĐND thành phố và quận Ninh Kiều tiếp xúc cử tri

(CT) - Ngày 11-6-2024, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ cùng Tổ đại biểu HÐND TP Cần Thơ, Tổ đại biểu HÐND quận Ninh Kiều đã có buổi tiếp xúc đại diện cử tri các phường An Bình, Hưng Lợi, Tân An, An Phú, Xuân Khánh của quận Ninh Kiều. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ghi nhận và...

Nỗ lực giữ vững an ninh trật tự thành phố, phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(CT) - Chiều 11-6, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc với Ðảng ủy Công an thành phố (CATP) về công tác 6 tháng đầu năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024. Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và các đồng chí...

TP Cần Thơ thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(CT) - Ngày 10-6, Đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có buổi khảo sát, kiểm tra việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW, ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”;...

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc đề xuất phương án đầu tư Khu công nghiệp công nghệ cao Ô Môn và...

(CT) - Chiều 10-6, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ  tiếp và làm việc với ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (TCT Kinh Bắc) cùng đoàn để nghe báo cáo đề...

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long

(CT) - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL về việc tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 39, năm 2024. Nét đẹp Di tích Nhà lồng chợ Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI Theo đó, liên hoan do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức, với chủ đề “Đất nước - con...

Tin nổi bật

Tin mới nhất