Powered by Techcity

Nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT), các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương phải thực hiện giải quyết các TTHC về đất đai theo đúng quy định pháp luật; chú trọng rà soát, cắt giảm các TTHC, quy trình giải quyết TTHC rườm rà, không đúng quy định gây cản trở khó khăn cho người dân, doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý. Tỉnh cũng thúc đẩy việc triển khai sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai trong giải quyết TTHC đảm bảo hồ sơ giải quyết TTHC theo hướng đồng bộ, luân chuyển, lưu trữ thông suốt từ cấp xã, huyện, tỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt yêu cầu ngành TN và MT phải nâng cao trách nhiệm, chất lượng giải quyết TTHC liên quan đến đất đai của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để doanh nghiệp, người dân ngày càng thuận lợi hơn khi thực hiện TTHC về đất đai…

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Lộc tiếp nhận, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Lộc tiếp nhận, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Theo đó, Sở TN và MT đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện: Đề án 06 ngày 6/1/2022 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao số hoá hồ sơ, tái sử dụng kết quả số hoá; Kế hoạch chuyển đổi số của Sở. Triển khai vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai để làm giàu dữ liệu và đảm bảo thời gian đúng quy định, kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công, cơ quan thuế, đảm bảo đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công và hồ sơ giấy khi thực hiện TTHC. Đã đưa vào khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ giải quyết TTHC; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến. Trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC dù phải thực hiện với số lượng hồ sơ rất lớn (tính riêng 5 tháng đầu năm 2024, Sở đã tiếp nhận khoảng 50 nghìn TTHC liên quan đến đất đai), hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) đã cơ bản đảm bảo trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc giải quyết các TTHC về đất đai vẫn còn một số bất cập: Một số đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ (là đơn vị trực tiếp làm việc với người dân, doanh nghiệp) không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây bức xúc trong một số người dân khi đi làm TTHC về đất đai; còn người dân phản ánh về tình trạng chậm trả kết quả hồ sơ giấy giải quyết TTHC…

UBND tỉnh cũng liên tục có các văn bản chỉ đạo Sở TN và MT, các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ. Mới đây, Sở TN và MT đã tổ chức làm việc với Văn phòng ĐKĐĐ và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ 9 huyện, thành phố Nam Định. Qua đó đã nắm bắt sâu rõ về thực trạng hoạt động, việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC của các đơn vị. Sở TN và MT cũng đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc khắc phục, xử lý các vướng mắc, bất cập, nâng cao chất lượng hoạt động và bảo đảm công tác giải quyết TTHC về đất đai trên địa bàn hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, Sở TN và MT yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố phải rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc của đơn vị, trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ; trong tháng 6/2024 phải báo cáo về Văn phòng ĐKĐĐ tổng hợp, báo cáo Sở. Quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đối với viên chức, người lao động của đơn vị; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Rà soát, bổ sung và phân công cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp huyện có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và tạo điều kiện làm việc tốt cho cán bộ trực tại bộ phận một cửa. Yêu cầu cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” phải có thái độ thân thiện, lịch sự trong giao tiếp, tập trung, kiên trì lắng nghe ý kiến; lời nói hướng dẫn, giải thích tận tình, rõ ràng. Xử lý nghiêm các viên chức, người lao động có tinh thần, thái độ chưa đúng mực, gây phiền hà, khó khăn cho công dân; đặc biệt là các trường hợp có nhiều phản ánh không tốt của người dân gây ảnh hưởng xấu đến Chi nhánh. Đảm bảo 100% tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc giải quyết các TTHC về đất đai trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai có kết nối, liên thông với Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến và cơ quan thuế; nghiêm cấm việc chậm giải quyết hồ sơ của công dân. Tăng cường công tác phối hợp với Phòng TN và MT, các phòng, ban có liên quan của huyện, cơ quan thuế và các xã, phường, thị trấn có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi nhánh.

Sở TN và MT cũng yêu cầu Văn phòng ĐKĐĐ khẩn trương rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Văn phòng; hoàn thiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC; tham mưu văn bản của Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Văn phòng ĐKĐĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố trong việc thực hiện quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, đặc biệt là thực hiện các TTHC để thống nhất chung cho các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ khi triển khai công việc; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Thường xuyên tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, các buổi trao đổi giữa các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố hoặc với các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Theo địa bàn đã được phân công, Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, tăng cường theo dõi, bám sát địa bàn để đôn đốc cán bộ viên chức, người lao động của các Chi nhánh phụ trách nhằm nắm bắt kịp thời việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân…

Để hạn chế các vi phạm tiềm ẩn phát sinh trong công tác giải quyết TTHC về đất đai, theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, thời gian tới Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với việc giải quyết TTHC tại các đơn vị thực hiện các TTHC các cấp, đặc biệt là Văn phòng ĐKĐĐ các cấp. UBND các huyện, thành phố cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho Phòng TN và MT, UBND các xã, thị trấn quán triệt đạo đức, công vụ tới từng đơn vị, cán bộ địa chính công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai, đặc biệt là cán bộ địa chính cấp xã. Kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời gian giải quyết TTHC về đất đai thuộc thẩm quyền cấp huyện. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Chú trọng thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ, tập trung vào cán bộ trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định. Trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực xảy ra, đặc biệt là các trường hợp có nhiều phản ánh không tốt của người dân.

Bài và ảnh: Thanh ThúyNguồn

Cùng chủ đề

6 dự án giao thông nghìn tỉ đồng giúp Nam Định “thay da đổi thịt”

Nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Nam Định đang được đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành trước kế hoạch đề ra, với kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 6 dự án trọng điểm Công trường dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua huyện Nam Trực. (Ảnh: Viết Dư) Theo Sở Giao thông...

Tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng lần thứ IX – năm 2024: Đối thoại, tiếp công dân “Lắng nghe dân nói, nói...

Kỳ I: Đa dạng hình thức đối thoại, tiếp dân (Tiếp theo và hết) II: Cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân   Việc gần dân, lắng nghe dân để hiểu dân, qua việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc được giải quyết kịp thời, đã tạo nên bầu không khí cởi mở, đồng thuận, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của dân. Đồng thời, qua đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng...

Nam Định tạo lợi thế thu hút nhà đầu tư

Từ một tỉnh thuần nông, những năm gần đây, Nam Định trở thành địa chỉ tin cậy thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân. Cơ sở hạ tầng đồng bộ, thủ tục hành chính thông thoáng, nguồn nhân lực dồi dào... là những yếu tố để Nam Định tạo sức hấp dẫn với nhà đầu tư. Từ đầu năm 2023 đến nay, sức thu hút đầu tư của tỉnh Nam Định được ghi dấu mạnh mẽ bởi một số dự án lớn...

Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự…

BNĐ: Như tin đã đưa, ngày 14-6-2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ mười tám giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng. Báo Nam Định xin giới thiệu một số nghị quyết của kỳ họp. NGHỊ QUYẾT Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh,...

BLV: Chuyển đổi số – Cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện (Kỳ II)

Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ IX-2024 Chuyển đổi số - Cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện Bài và ảnh: Nguyễn Hương (Tiếp theo kỳ trước) Kỳ II: Chủ trương đúng, thể chế kịp thời So với nhiều địa phương khác, Nam Định là tỉnh có nguồn thu còn hạn chế, nhưng tỉnh đã có cách làm riêng trong lộ trình chuyển đổi số (CĐS) và mang lại những kết quả ban đầu rất tích cực mà nhiều tỉnh, thành...

Cùng tác giả

6 dự án giao thông nghìn tỉ đồng giúp Nam Định “thay da đổi thịt”

Nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Nam Định đang được đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành trước kế hoạch đề ra, với kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 6 dự án trọng điểm Công trường dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua huyện Nam Trực. (Ảnh: Viết Dư) Theo Sở Giao thông...

Tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng lần thứ IX – năm 2024: Đối thoại, tiếp công dân “Lắng nghe dân nói, nói...

Kỳ I: Đa dạng hình thức đối thoại, tiếp dân (Tiếp theo và hết) II: Cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân   Việc gần dân, lắng nghe dân để hiểu dân, qua việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc được giải quyết kịp thời, đã tạo nên bầu không khí cởi mở, đồng thuận, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của dân. Đồng thời, qua đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng...

Nam Định tạo lợi thế thu hút nhà đầu tư

Từ một tỉnh thuần nông, những năm gần đây, Nam Định trở thành địa chỉ tin cậy thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân. Cơ sở hạ tầng đồng bộ, thủ tục hành chính thông thoáng, nguồn nhân lực dồi dào... là những yếu tố để Nam Định tạo sức hấp dẫn với nhà đầu tư. Từ đầu năm 2023 đến nay, sức thu hút đầu tư của tỉnh Nam Định được ghi dấu mạnh mẽ bởi một số dự án lớn...

Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự…

BNĐ: Như tin đã đưa, ngày 14-6-2024, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ mười tám giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng. Báo Nam Định xin giới thiệu một số nghị quyết của kỳ họp. NGHỊ QUYẾT Quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh,...

BLV: Chuyển đổi số – Cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện (Kỳ II)

Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ IX-2024 Chuyển đổi số - Cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện Bài và ảnh: Nguyễn Hương (Tiếp theo kỳ trước) Kỳ II: Chủ trương đúng, thể chế kịp thời So với nhiều địa phương khác, Nam Định là tỉnh có nguồn thu còn hạn chế, nhưng tỉnh đã có cách làm riêng trong lộ trình chuyển đổi số (CĐS) và mang lại những kết quả ban đầu rất tích cực mà nhiều tỉnh, thành...

Cùng chuyên mục

6 dự án giao thông nghìn tỉ đồng giúp Nam Định “thay da đổi thịt”

Nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Nam Định đang được đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành trước kế hoạch đề ra, với kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 6 dự án trọng điểm Công trường dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển đoạn qua huyện Nam Trực. (Ảnh: Viết Dư) Theo Sở Giao thông...

Nam Định tạo lợi thế thu hút nhà đầu tư

Từ một tỉnh thuần nông, những năm gần đây, Nam Định trở thành địa chỉ tin cậy thu hút dòng vốn đầu tư tư nhân. Cơ sở hạ tầng đồng bộ, thủ tục hành chính thông thoáng, nguồn nhân lực dồi dào... là những yếu tố để Nam Định tạo sức hấp dẫn với nhà đầu tư. Từ đầu năm 2023 đến nay, sức thu hút đầu tư của tỉnh Nam Định được ghi dấu mạnh mẽ bởi một số dự án lớn...

BLV: Chuyển đổi số – Cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện (Kỳ II)

Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ IX-2024 Chuyển đổi số - Cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện Bài và ảnh: Nguyễn Hương (Tiếp theo kỳ trước) Kỳ II: Chủ trương đúng, thể chế kịp thời So với nhiều địa phương khác, Nam Định là tỉnh có nguồn thu còn hạn chế, nhưng tỉnh đã có cách làm riêng trong lộ trình chuyển đổi số (CĐS) và mang lại những kết quả ban đầu rất tích cực mà nhiều tỉnh, thành...

BLV: Chuyển đổi số – Cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện (Kỳ 1)

Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ IX-2024 Chuyển đổi số - Cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện Bài và ảnh: Nguyễn Hương Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, đến nay công cuộc chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, ngày càng tác động mạnh mẽ đến mọi khía cạnh...

Nam Định: Thúc đẩy dự án động lực Cồn Xanh

Dự án đầu tư của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh là dự án động lực, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định nói chung và huyện Nghĩa Hưng nói riêng. Dự án Cồn Xanh nằm trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nằm trong quy...

Ngành Xây dựng nỗ lực thực hiện cải cách hành chính đảm bảo hiệu lực, hiệu quả

Với mục tiêu xuyên suốt là “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng” những tháng đầu năm 2024, Sở Xây dựng tiếp tục nỗ lực thực hiện cải cách công vụ, công chức và Chính phủ điện tử; tăng điểm số cải cách hành chính (CCHC) … Thi công công...

Vì sao giá thịt lợn trên thị trường tăng liên tục?

Từ khoảng hơn 3 tháng nay, giá lợn hơi trên thị trường liên tục tăng tới mức trên 25% so với thời điểm đầu năm 2024 và hiện đang neo ở mức trên 70 nghìn đồng/kg khiến thị trường bán lẻ cũng tăng lên khá cao so với trước đây. Ban đầu người tiêu dùng vẫn vui vẻ chấp nhận bởi tăng, giảm giá bán là lẽ thường của thị trường và cũng phần nào động viên người chăn nuôi...

Ngành Ngân hàng đưa ra nhiều giải pháp chống lừa đảo trực tuyến

Tình trạng lừa đảo trực tuyến thời gian qua luôn là một thách thức đối với các ngành chức năng vì các đối tượng tội phạm ngày càng có nhiều thủ đoạn mới, nhắm đến các khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng online thiếu kinh nghiệm nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì thế, đi đôi với phát triển ngân hàng số, ngành Ngân hàng đang tích cực phối hợp với các ngành liên quan gia tăng các...

Gia tăng giải pháp phát triển nguồn lao động đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

Trong bối cảnh môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, ngày càng có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quy mô, tầm cỡ lớn hoạt động ở đa dạng các ngành nghề lựa chọn Nam Định là địa điểm đầu tư nhà máy sản xuất, kinh doanh dẫn tới nhu cầu sử dụng lao động đang ngày một gia tăng. Để chủ động đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực tại chỗ cho các doanh nghiệp, tỉnh đã chỉ...

Vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp sức giải quyết việc làm

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động, kết nối cung cầu phát triển thị trường lao động, tạo nền tảng vững chắc để đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm (GQVL). Giai đoạn 2013-2023, bên cạnh nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, tỉnh...

Tin nổi bật

Tin mới nhất