Hát Đúm trong đời sống người dân đất Cảng

Hát Đúm có thể diễn ra trên đường đi, ngoài đồng hay một địa điểm nào đó thích hợp. Trong hát Đúm có những...

Tin nổi bật