Trang chủDataĐổi mới truyền thông quảng bá hình ảnh Việt...

Đổi mới truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Ngày 6/6 tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Vietnam.vn xin đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị của ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kính thưa đồng chí Phạm S, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Kính thưa ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng;

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình;

Kính thưa đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn;

Kính thưa Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy các tỉnh, thành phố;

Thưa các vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa toàn thể Hội nghị!

Thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tổ chức Hội nghị, cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu lời chào mừng tốt đẹp nhất.

Thông tin đối ngoại (TTĐN) là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác đối ngoại và công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước, là cầu nối và phương tiện để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa Việt Nam và các nước. Thực hiện tốt công tác TTĐN sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp cận tình hình về Việt Nam một cách chính xác, qua đó hiểu đúng về đất nước, con người Việt Nam. Điều này giúp thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ta, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới, sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thu hút sự quan tâm của các nước trên thế giới. Thực hiện tốt công tác TTĐN còn góp phần hạn chế những thông tin sai lệch, bịa đặt về Việt Nam và ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng như các hoạt động phá hoại an ninh quốc gia của các phần tử chống đối.

Đóng góp vào thành công của công tác TTĐN không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã song hành với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và kiện toàn bộ máy TTĐN từ Trung ương đến địa phương; từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách; bố trí nhân sự, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất… Cụ thể: Đến tháng 12/2023, 90% các bộ, ngành đã ban hành kế hoạch triển khai công tác TTĐN hoặc lồng ghép nội dung TTĐN trong kế hoạch hoạt động TTĐN hoặc kế hoạch công tác chuyên môn hằng năm của các bộ, ngành; 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch công tác TTĐN hằng năm trên địa bàn; 100% các bộ, ngành, 58/63 địa phương đã có phiên bản trang/ cổng thông tin điện tử bằng tiếng nước ngoài; 55/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động TTĐN trên địa bàn căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT của Bộ TTTT; Với sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương, hoạt động TTĐN cả nước đã được triển khai khá đồng đều, hạn chế được khoảng cách vùng, miền, khu vực; góp phần quan trọng bảo vệ an ninh, quốc phòng; nâng cao vị thế của Việt Nam, thúc đẩy hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư và khách du lịch nước ngoài; tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về hạn chế, bất cập của công tác TTĐN, Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới đã xác định: TTĐN chưa phản ánh đầy đủ, sâu sắc thành tựu nổi bật của đất nước; việc triển khai nhiệm vụ còn phân tán, thiếu trọng tâm, trọng điểm; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; công tác giải thích, làm rõ, đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, xuyên tạc có lúc, có nơi chưa thật hiệu quả; đầu tư nguồn lực chưa ngang tầm nhiệm vụ.

Thưa các đồng chí,

Tình hình thế giới và khu vực hiện nay đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn có những khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những vấn đề, những yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tình hình mới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động TTĐN nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Trên tinh thần đó, hôm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới. Hội nghị sẽ tập trung hướng dẫn, trao đổi, tìm ra những mô hình, giải pháp hay về quảng bá, truyền thông hình ảnh quốc gia; nghiên cứu xây dựng chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia bảo đảm sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện từ Trung ương đến các cấp cơ sở.

Ban Tổ chức Hội nghị tin tưởng rằng, thông qua Hội nghị này sẽ cung cấp những nội dung thiết thực đối với các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý và triển khai hoạt động TTĐN trong thời gian tới.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức Hội nghị, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Vietnam.vn